“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/06/2016 gün ve 2014/338 – 2016/185 sayılı kararı onayan Daire’nin 29/06/2018 gün ve 2016/12605 – 2018/4960 sayılı kararı aleyhinde davalı …Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2012/83725 sayılı “to go” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkilinin 1996 tarih ve 174119 sayılı “go şekil+ AC ÖZDEMİR COMPANY” ve 2002/21178 sayılı “Şekil+ GO GO- LOGISTİCS Global Operations Local Solutions” ibareli markalarına dayanarak yaptığı itirazın davalı TPMK’nin YİDK’nca nihai olarak reddedildiğini, işaretlerin aynı/ benzer tür mal ve hizmetleri kapsadığını, “GO” esas unsurlu markaların benzerliği sebebiyle iltibasın doğacağını, tüketicinin işletmeler arasında bağlantı kuracağını ileri sürerek davalı TPMK YİDK kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, davanın reddini istemiştir.


Davalı şirket vekili, davacı markalarında şekil unsurlarına da yer verildiğini, farklı mal ve hizmetleri kapsayan taraf markaları arasında benzerlik bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, işaretlerin görsel, anlamsal ve sesçil olarak 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzerlik taşıdığı, dava konusu marka başvurusunun, itiraza mesnet 174119 kod nolu marka ile kapsamlarındaki mal ve hizmetler yönünden benzer olmadığı, ancak itiraza mesnet 2002/21178 sayılı markanın tescilli olduğu mal ve hizmetleriyle 35. sınıfta yer alan tüm hizmetler açısından aynı türden olduğu, bu sebeple dava konusu marka başvurusuna karşı 556 sayılı KHK’nın 8/1-b bendi hükmüne dayalı olarak davacının yaptığı itirazı reddeden TPMK YİDK kararının 35. sınıfta yer alan tüm hizmetler bakımından iptali koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, TPMK YİDK’nın 2014-M-9036 sayılı kararının 35. sınıfta “reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil) büro hizmetleri iş yönetimi, iş idaresi ve bu konularla ilgili danışmanlık muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, (ithalat ve ihracat hizmetleri dahil) ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri” yönünden iptaline daire verilen karar davalılar vekillerinin temyiz itirazları üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı …Ş. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı …Ş. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı …Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı …Ş.’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 18/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay