“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/05/2016 gün ve 2014/498 – 2016/96 sayılı kararı onayan Daire’nin 06/06/2018 gün ve 2016/11799 – 2018/4357 sayılı kararı aleyhinde davalı … vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin dergi yayını alanında “VOGUE” esas ibareli tanınmış markasıyla faaliyet gösterdiğini, davalının bu marka ile karıştırma ihtimali bulunacak “İNVOGUE” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı TPMK’ye yaptığı başvuruya müvekkili itirazının reddedildiğini, oysa müvekkilinin “VOGUE” markasının sektörün tanınmış markalarından biri olduğunu, markalar arası benzerlik bulunduğunu, başvuru sahibinin kötü niyet taşıdığını ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptalini, başvurusu yapılan markanın tescil işlemlerinin sonlandırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili ile davalı … vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulü ile TPMK YİDK kararının iptaline dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı … vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, … vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen …’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 25/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay