“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/06/2016 gün ve 2015/86-2016/149 sayılı kararı onayan Daire’nin 14/05/2018 gün ve 2016/11358-2018/3484 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin kötüniyetli, 2013/09697 sayılı “KANGAROO İNTERNATİONAL+ŞEKİL” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkilinin tanınmış “KANGURU”, “KANGURUM” ibareli markalarına dayanarak yaptığı itirazın davalı TPE YİDK’nca nihai olarak kısmen reddedildiğini, başvuruya konu işaretin müvekkilinin markalarına benzediğini, tüketicinin işaretler arasında bağlantı kuracağını, davalı şirketin müvekkilinin markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağını ileri sürerek TPE YİDK’nun 2015-M-234 sayılı kararının iptalini, 2013/09697 sayılı markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, itiraza dayanak yapılan bir kısım markaların davalı şirketin başvurusuna konu işaretle benzer olmadığını, bir kısım markalar benzer görülmüşse de farklı mal ve hizmetleri kapsadığını, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinin şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı şirket vekili, işaretlerin farklı sınıfları kapsadığını, şekiller arasında iltibasın bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 13/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak; Yargıtay