“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/05/2016 gün ve 2016/26-2016/77 sayılı kararı onayan Daire’nin 07/05/2018 gün ve 2016/10571 – 2018/3245 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, “NİKSAR”, “NİKSAR SAF MENBA SUYU”, “NİKSAR AYVAZ SUYU” ibareli markaların Su ve Şişeleme Sanayi A.Ş. adına tescilli iken Farmamak Ambalaj Mad. ve Amb. Mak. San. ve Tic. A.Ş tarafından ihale ile alındığını, bu şirkete karşı açılan hükümsüzlük davasında dava konusu markaların davalıya devredildiğinin anlaşıldığını, “Niksar” ifadesinin 556 sayılı KHK’nın 7/1-a ve 7/1-c maddeleri uyarınca marka olarak tescil edilemeyeceğini, ayrıca aynı KHK’nın 7/1-f bendi uyarınca satılan malın üretildiği yer ve coğrafi kaynak noktasında halkın yanılacağını, suyun mülkiyetinin müvekkili belediyeye ait olduğunu, daha önceleri “Niksar Belediyesi Ayvaz Menba Suyu” adı altında pazarlandığını, yine tarihi/kültürel değer olarak halka mal olduğundan 556 sayılı KHK’nın 7/h maddesi uyarınca tescil engelinin bulunduğunu, adın ayırt edicilik kazandığı düşünülürse bu kez müvekkili belediyenin 50 yılı aşkın bir zaman önce ticari kullanımı başlattığından gerçek ve öncelikli hak sahibi olduğunu, nitekim 23.05.1983 tarihli sözleşme ile suyun 25 yıllık kullanım hakkının Su ve Şişeleme San. A.Ş’ye müvekkilince verildiğini, sözleşmelerde, sözleşme sonu hakkın davacı Belediyeye geçeceğinin ve markaların Belediye’ye ait olduğunun belirtildiğini, 556 sayılı KHK’nın 8/3-4-5 maddeleri uyarınca markaların hükümsüz kılınması gerektiğini, “NİKSAR CANİK” markası için de aynı hususların geçerli olduğunu ileri sürerek “NİKSAR”, “NİKSAR SAF MENBA SUYU”, “NİKSAR AYVAZ SUYU”, “NİKSAR CANİK” markalarının hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında yapılan yargılamada iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, kötüniyetin tescil anında mevcut olmasına göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

 

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay