“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/06/2016 gün ve 2015/231 – 2016/192 sayılı kararı onayan Daire’nin 20/06/2018 gün ve 2016/13336-2018/4622 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkili şirketin 25 yıla yakın bir süredir BETOPAN markasıyla faaliyet gösterdiğini, BETOPAN’ın aynı zamanda ticaret unvanı olduğunu, markanın tanıtımı için uzun yıllardır emek harcanmış olduğunu, davalının 2014/18189 sayılı “BETOLİN” ibareli marka başvurusunun yayınına yaptıkları itirazın kısmen kabul edildiğini, bu karara yaptıkları itirazın ise dava konusu YİDK kararı ile reddedildiğini, markaların benzer olduğunu ve müvekkili markasının tanınmış olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptali ile dava konusu 2014/18189 başvuru sayılı markanın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay