“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/06/2016 gün ve 2014/570 – 2016/169 sayılı kararı bozan Daire’nin 20/06/2018 gün ve 2016/13356 – 2018/4597 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinin süt ve süt ürünleri ile hayvan yemleri satışında lider firmalar olduğunu, çok sayıda tanınmış “PINAR” ibareli markalarının bulunduğunu, davalı …’in 2012/81502 sayılı “GÖLPINARI” ibaresinin tescili talebine müvekkillerinin itirazının TPMK YİDK kararı ile nihai olarak reddedildiğini, işaretler arasında iltibas riskinin bulunduğunu ileri sürerek 2014-M-14922 sayılı YİDK kararının iptalini ve 2012/81502 sayılı “GÖLPINARI” ibareli markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen kararın davacılar vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, davalı Türk Patent Enstitüsü vekili ile davalı … vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalılar vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalılardan ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 03/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay