“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/05/2016 gün ve 2014/339 – 2016/146 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/05/2018 gün ve 2016/10671 – 2018/3771 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili müvekkilinin tanınmış SÜZME, SÜTAŞ SÜZME, SÜTAŞ SÜZME BEYAZ PEYNİR, SÜTAŞ SÜZME BEYAZ PEYNİR+ŞEKİL, SÜTAŞ SÜZME PEYNİR+ŞEKİL, SÜTAŞ SÜZME PEYNİR TAPTAZE YUMUŞACIK LEZZET+ŞEKİL, ibareli markaları bulunduğunu, davalının EKİCİ SÜZME ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, yaptıkları itirazın YİDK tarafından nihai olarak reddedildiğini, davalının kötüniyetli olduğunu, markaların benzer ve başvurunun iltibas riski taşıdığını ileri sürerek kurum kararının iptalini, markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili alınan karar ve yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı vekili, markalar arasında benzerlik ve iltibas riski bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, “SÜZME” ibaresinin tanımlayıcı olduğu, başvuru konusu süt ve süt ürünleri içerisinde bulunan peynir ve yoğurt ürünleri haricinde kalan ürünler bakımından ise “SÜZME” ibaresinin soyut ve somut olarak ayırt ediciliğinin bulunduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne,YİDK kararının, marka tescil başvurusu kapsamında bulunan süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil) içerisindeki peynir ve yoğurt ürünleri haricinde kalan ürünler bakımından iptaline, davalı markasının, süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil) içerisindeki peynir ve yoğurt ürünleri haricinde kalan ürünler bakımından hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine dair verilen karar davacı vekili ve davalı TPMK vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 25/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay