“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/05/2016 gün ve 2014/352 – 2016/125 sayılı kararı onayan Daire’nin 30/05/2018 gün ve 2016/13340 – 2018/4089 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili ve davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili firmanın “KAYRA” ibareli markayı 27.01.2005 tarihinde tescil ettirdiğini, tanınmış “KAYRA” esas unsurlu pek çok markanın sahibi olduğunu, davalı şirketin TPMK nezdinde 2011/11317 nolu “KAİRA” ibareli markasını tescil için yapılan başvuruya müvekkilince itiraz edildiğini, nihai olarak TPMK YİDK kararı ile itirazın reddedildiğini, davalı başvurusunun müvekkili markaları ile iltibas tehlikesi taşıdığını, davalının kötüniyetli bulunduğunu ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptalini, davalı şirkete ait markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili ve davalı şirket vekilibu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekili ve davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ve davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacı ve davalı şirketten ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 10/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay