“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/05/2016 gün ve 2014/97 – 2016/90 sayılı kararı bozan Daire’nin 15/05/2018 gün ve 2016/11862 – 2018/3556 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin, müvekkilinin “BİGCHEFS” ibareli tanınmış seri markaları ile iltibas tehlikesi arz eden 2010/79202 sayılı “BİGCHEF” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, başvuruya yaptıkları itirazın nihai olarak davalı Kurumun YİDK tarafından reddedildiğini, oysa başvurunun müvekkilinin markaları ile benzer olması nedeniyle reddinin gerektiğini, tüketicilerin başvuruya konu işareti, müvekkili şirketin seri markalarından birisi olarak algılayacağını, davaya konu marka başvurusunda yer alan pek çok mal ve hizmetin müvekkiline ait marka kapsamındaki mal ve hizmetler ile yakından ilişkili ve birbirini tamamlayan nitelikte olduğunu, ayrıca müvekkili markasının tanınmışlığı sebebiyle 556 sayılı KHK’nın 8/4 hükümleri çerçevesinde tescil engelinin oluştuğunu ileri sürerek 2013-M-7263 sayılı TPMK YİDK kararının iptalini, 2010/79202 sayılı markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili ile davalı şirket vekili davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne dair verilen kararın davalı TPMK vekili ile davalı şirket vekilince temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay