“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : (KAPATILAN) 2. FİKRÎ VE

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy (Kapatılan) 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/05/2016 gün ve 2015/14 – 2016/78 sayılı kararı onayan Daire’nin 27/06/2018 gün ve 2016/11933 – 2018/4866 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına TPMK nezdinde 35, 41, 43. sınıflarda 2012/41679 tescil nolu “Skyland + şekil” markasının davalı tarafından “skylandistanbul.com”, “eroglu.com” web sitelerinde inşaat sektörü yanında otel, restoran, AVM ve yaşam alanına ilişkin hizmetler bakımından da marka olarak kullandığını, bu kullanımın 35 ve 43. sınıflar yönünden iltibas oluşturduğunu, müvekkilinin marka hakkına tecavüz edildiğini, davalıların eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespitine, önlenmesine, şimdilik 3.000.- TL maddi, 25.000.- TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay