“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/10/2015 gün ve 2012/205 – 2015/184 sayılı kararı bozan Daire’nin 21/06/2018 gün ve 2016/12942 – 2018/4720 sayılı kararı aleyhinde davalı/birleşen davalarda davacı … vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, müvekkilinin dünya çapında birçok ülkede ‘SAX’ markaları ile tanındığını, markasını 1998’den beri tescilli olarak da kullandığını ve www.sax-shoes.com web sitesi üzerinde de tanıtımını yaptığı, ayakkabı ve ayakkabı giysilerinde kullandığı markası için büyük yatırımlar yaptığını, davalının ‘SAX’ markasının ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan ‘E-Sax’ markasını kendi adına tescil ettirdiğini, marka üzerindeki öncelik hakkının müvekkiline ait olduğunu, davalının markayı kötüniyetle tescil ettirdiğini, markanın tanınmış olduğunu, markalar arasında iltibasa yol açıcı benzerlik bulunduğunu, ürünlerin tasarımı renklerinin, tasarımlarının ve modellerinin de benzer olduğunu ve bunun haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek davalı adına tescilli 2007/53864 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve terkinine, marka haklarına tecavüzün tespiti ve haksız rekabetin önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiş, birleşen davaların reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Birleşen davalarda davacı vekili, davalı adına tescilli markaların kullanılmadığını, markaların tescilli olduğu sınıflara ait mal ve hizmetlere ilişkin kullanımı olmaması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiş, asıl davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; birleşen davalar yönünden davalı şirketin 93/139192, 93/139193, 93/146553 sayılı markalarının kullanılmadığı gerekçesiyle birleşen davaların kabulü ile davalı şirket adına kayıtlı 93/139192, 93/139193, 93/146553 sayılı markaların kullanmama nedeniyle hükümsüzlüklerine karar verilmiş, asıl dava yönünden davalı …’ın markalarının davacı şirketin markaları ile iltibas oluşturmakta ise de markalarının kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verildiği, davacının marka üzerinde öncelik hakkının kalmadığı, davanın yasal dayanağının kalmadığı gerekçesiyle asıl davanın … yönünden reddine dair verilen karar davacı/birleşen davalarda davalı Baracchino Luigi&Co.S.P.A vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce bozulmuştur.

Yargıtay Kararı


Bu kez davalı/birleşen davalarda davacı … vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı/birleşen davalarda davacı … vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı/birleşen davalarda davacı … vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı/birleşen davalarda davacı …’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay