“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/07/2016 gün ve 2016/84 – 2016/131 sayılı kararı onayan Daire’nin 12/09/2018 gün ve 2016/14440-2018/5243 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış “enpara.com” markasının sahibi olduğunu, müvekkilin tescilli logosu ile karışıklığa neden olabilecek kadar benzer bir logonun davalı tarafça kullanıldığını öğrendiklerini, davalı tarafından müvekkili bankanın logosu ile neredeyse birebir aynı olan logonun sadece rengi değiştirilerek haksız olarak kullanıldığını, müvekkilinin aynı logoyu içerir birden çok tescilli markası bulunduğunu, davalının kullanımının müşteriler üzerinde banka ile ilgili yanlış algı yarattığını, davalının kullanımının kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, tecavüzün durdurulması ve önlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 08/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay