“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2016 gün ve 2014/564 – 2016/207 sayılı kararı onayan Daire’nin 19/09/2018 gün ve 2016/14016 – 2018/5472 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 03.10.2012 tarihinde GO SERVİS markasının tescili için 2012/83687 sayılı marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun ilanına davalı şirket tarafından 174119 ve 2002-21178 sayılı markalarla benzer olduğu ve iltibas yarattığı gerekçesiyle itiraz edildiğini, itirazın TPMK tarafından kısmen kabul edildiğini ve başvurunun kısmen reddedildiğini, müvekkilinin bu karara itiraz ettiğini, YİDK tarafından müvekkilinin itirazının reddedildiğini, bu kararın hatalı olduğunu, zira müvekkili markası ile davalının 2002-21178 sayılı markası arasında benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunmadığını, YİDK tarafından değerlendirme yapılırken müvekkilinin müktesep hak teşkil eden markalarının dikkate alınmadığını, 35 ve 39. sınıftaki hizmetler bakımından müvekkilinin GO ibareli markalarından kaynaklı hakkı olduğunu, müvekkili markası ile davalının redde mesnet alınan 2002-21178 sayılı “GO LOGISTICS GLOBAL OPERATIONS LOCAL SOLUTIONS şekil” ibareli markasının benzer olmadığını, bütün olarak değerlendirildiğinde markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığını, tarafların farklı alanlarda faaliyette bulunduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 10/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay