“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/05/2016 gün ve 2013/161 – 2016/147 sayılı kararı onayan Daire’nin 11/09/2018 gün ve 2016/14272 – 2018/5198 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, müvekkil şirketin 2004 yılında kurulduğunu, dava konusu 2005/02668 sayılı markanın yayınına MENTOR şeklindeki yaygın kullanım hakkına dayalı olarak yaptıkları itirazın nihai olarak reddedildiğini, özellikle sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri bakımından müvekkilin başvurudan önce öncelik hakkı bulunduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiş; birleşen davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı şirket vekili, davanın reddini istemiş, birleşen davada müvekkilinin 2002 yılından beri ticari şirketlerde danışmanlık hizmeti vermekte olup, bu tarihten beri bu hizmeti “MENTOR” markası ile yaptığını, markayı piyasada çok iyi tanıttığını, 35., 41. ve 44. sınıflardaki mal/hizmetler için tescil başvurusunda bulunduğunu, 41. sınıfın bir kısım hariç başvurunun reddedildiğini, müvekkilin bölünme başvurusu yaptığını ileri sürerek, TPMK YİDK kararının iptaline, markanın tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğünün tespiti ile marka sicilinden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı TPMK vekili, anılan kararların hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece asıl davanın reddi ile birleşen davada kesinleşen hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, 2006/09924 tescil numaralı markanın 41. sınıfta yer alan “sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri” yönünden markanın hükümsüzlüğüne dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 02/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay