“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/06/2016 gün ve 2014/496 – 2016/191 sayılı kararı onayan Daire’nin 08/10/2018 gün ve 2016/14713-2018/6056 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının Türkiye’nin ilk özel lisanslı depoculuk izni alan firması olduğunu, davacının 2012/57023 sayılı “TİRYAKİ LİDAŞ” marka başvurusunu yaptığını, davalıların itirazı üzerine davacının markasından bir kısım mal ve hizmetlerin çıkarıldığını, YİDK kararının hukuka aykırı olduğunu, davacının ticaret unvanı markasal olarak kullanımı sonucunda ayırt edicilik kazandırdığını, makanın bütünü ile ele alındığında markaların benzemediğini, iltibasın oluşmadığını davalı …’in davacının markasından haberdar olduğunu, bu nedenle markasının kötüniyetle tescil edildiğini, ibarelerin kimsenin tekeline bırakılamayacağını iddia ederek YİDK kararının iptali ile marka tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının 2012/57023 sayılı ‘’TİRYAKİ LİDAŞ + ŞEKİL’’ markası ile davalılara ait sırasıyla 1985/89365 sayılı ‘’TİRYAKİ ÇAYI’’ ibareli, 2009 37770 sayılı ‘’TİRYAKİ’’ ibareli, 90932 sayılı ‘’TİRYAKİ’’ ibareli, 2012/18919 sayılı ‘’LİDAŞ’’ ibareli markaları karşılaştırıldığında davacı markasında “TİRYAKİ” ve “LİDAŞ” sözcüklerinin ikisinin de esaslı unsur olduğu, markalarda vurgu ve ayırt edici ortak unsurun ‘’TRİYAKİ’’ ve ‘’LİDAŞ’’ kelimeleri olup, davacı başvurusundan çıkarılan mal ve hizmetlerin benzer olduğu, markalar arasında iltibas oluştuğu, çekişmeli malların tamamı itibariyle markalar arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas oluştuğu gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 04/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay