“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/06/2015 gün ve 2014/281-2015/201 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/09/2018 gün ve 2016/14011-2018/5679 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2008 yılından bu yana ilmi eserler, sesli yayınlar ve kültür edebiyat eserleri alanında kullanmakta olduğu “BLUE DOME” markasının tescili için marka başvurusunda bulunduğunu, 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi uyarınca başvurunun reddine gerekçe gösterilen 2003/25140 sayılı “BLUE DAME” şekil markası ile müvekkilinin 2013/06343 sayılı “BLUE DOME” ibareli marka başvurusunun birbirlerinden farklı olduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptali ile markanın tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, müvekkilinin “BLUE DAME” markasını 22.09.2003 tarihinden bu yana tescilli olarak kullandığını, müvekkili markası ile davacı marka başvurusunun ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı TPMK vekili, YİDK kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; dava konusu 2013/06343 sayılı “BLUE DOME şekil” ibareli davacı markası ile redde mesnet “BLUE DAME şekil” markasının 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi anlamında “aynı ve/veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” olmadığı, davalı şirketin davacının yapmış olduğu başvuruya herhangi bir itirazının bulunmadığı, ayrıca mutlak red nedenine bağlı TPMK’ce resen yapılan inceleme sonrasında verilen YİDK kararının iptali davasında yalnızca Türk Patent Enstitüsüne husumet yöneltilmesi gerektiği gerekçesiyle TPMK aleyhine açılan davanın kabulüne, davalı şirkete husumet yöneltilemeyeceğinden bu davalı aleyhine açılan davanın reddine dair verilen karar davacı vekili ve davalı TPMK vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, TPMK YİDK karar iptali istemine ilişkin olup, 556 sayılı KHK’nin 7/1-b bendi kapsamında yapılan yargılamada davalı şirkete husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle davalı şirket yönünden davanın reddine, diğer davalı TPMK yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece davacı tarafından yapılan yargılama giderlerlerinin takdiren ½ oranında davacı ile davalı TPMK arasında paylaştırılmasına karar verilmiş ise de yalnızca davalı şirket adına yapılan tebligat masraflarının davacı taraf üzerinde bırakılması, kalan yargılama gideri tutarının ise davalı TPMK’ya yüklenmesi gerektiğinden ve bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak kararın onanmış olduğundan davacı vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin 25.09.2018 tarih 2016/14011 Esas 2018/5679 Karar sayılı ilamının kaldırılmasına, davalı TPMK vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 25.09.2018 tarih 2016/14011 Esas, 2018/5679 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, davalı TPMK vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile yargılama giderlerinin tahsiline ilişkin 6 nolu hüküm fıkrasının hükümden çıkarılarak yerine “Davacı tarafından sarfedilen ve dökümü aşağıda yazılı bulunan toplam 1.698,20 TL yargı giderinden davanın kabul oranına göre 1.608,20 TL yargı giderinin davalı TPMK’dan alınarak davacıya verilmesine, davanın reddolunan kısmına göre bakiye yargı giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına” ibaresinin eklenmesi suretiyle kararın DÜZELTİLEREK ONAMASINA temyiz peşin harcının isteği halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL harcın davalı TPMK’dan tahsiline , 02/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay