“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy(Kapatılan) 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 12/12/2016 tarih ve 2015/155 E- 2016/186 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kabulüne dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen 12/11/2018 tarih ve 2017/1978 E- 2018/2426 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1998 yılında “HOROZ LOJİSTİK” ünvanını alarak yurtiçi ve uluslararası taşımacılık sektöründe çalıştığını, ayrıca müvekkiline ait TPMK nezdinde 2000/10974 numarası ile “HOROZ+ŞEKİL” ibareli 35, 37, 39. sınıflarda, 2003/24983 numarası ile “HOROZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. LOJİSTİK KARGO TAŞIT SERVİS+ŞEKİL” ibareli 4, 12, 35, 37, 39. sınıflarda ve 2009/41933 numarası ile “HOROZ+ŞEKİL” ibareli 39. sınıfta tescilli markalarının bulunduğunu, davalının “www.horozlartasimacilik.com.tr” alan adlı internet sitesinde davacının tescilli markalarını kullandığını, bu şekilde internet sitesinin müvekkili ile bağlantılı olduğu imajını yaratıp müvekkilinin müşteri kitlesini yanıltarak markasal haklara tecavüz ettiğini, bu konuda İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2015/44 D.İş sayılı dosyasından tespit yaptırdıklarını, davalının ünvanı ve internet sitesi aracılığıyla müvekkilinin ticari itibarından haksız kazanç elde etmek amacı ile kurulmuş kendisine karşı kapsamlı mücadele verilen bir şirket olduğunu, davalının eski ünvanının Seferoğlu Nak. Otom. İnş. Teks. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. iken tescilli müvekkilinin marka hakkına tecavüz ederek ünvanını da bu doğrultuda değiştirdiğini, davalının eylemlerinin TTK 54 ve 55. maddeleri gereğince de haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men’ine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, “www.horozlartasimacilik.com.tr” alan adlı internet sitesinin yayınlarının durdurulması ve önlenmesi ile internet sitesine erişimin engellenmesine, tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden eylemlerin icrasında kullanılan her türlü tanıtıcı evrak, Makine, araç, gereç, vasıtalara Türkiye sınırları içinde veya gümrük, serbest liman veya bölge gibi alanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve imhasına, imhası mümkün değil ise “HOROZ” ibaresinin çıkartılmasına, davalının ticaret ünvanındaki “HOROZLAR” ibaresinin ticaret sicilinden terkinine, hükmün Türkiye çağında yayınlanan Sabah, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde ikişer hafta ara ile iki defa yayınlanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının ticaret sicil kayıtlarına göre 16/06/1998 tarihinde faaliyete geçtiği yurt içi ve uluslararası taşımacılıkta faaliyet gösterdiği, 2000 yılında “HOROZ” ibaresinin marka olarak tescil edildiği, davalının da aynı sektörde unvan değişikliği ile 2011 tarihinden itibaren faaliyette bulunduğu, her iki şirketin ticaret unvanındaki çekirdek unsurunun “HOROZ” ibaresi olup davacının ticaret unvanı ve markalarıyla bariz bir şekilde iltibas meydana getirdiği, davalının www.horozlartasimacilik.com.tr alan adı kaydı her ne kadar ticaret sicilindeki ünvana dayalı ise de internet alan adlarının tıpkı ticaret unvanları gibi bir ticari tanıtım unsuru olduğu, davalının ticaret ünvanının davacının ticaret unvanı ve markası ile iltibas meydana getirmesi, ayrıca internet sitesinin içeriği ve davalının faaliyet alanı dikkate alındığında 556 sayılı KHK.’nin 9/2-e maddesi anlamında internet alan adı kullanımının davacının marka hakkına tecavüz oluşturduğu, davalının “HOROZ” ibaresini emtialar üzerinde kullandığına dair delil bulunmadığı, taraflar arasında daha önceden ihtilafın mevcut olduğu ve davacının davalıya ait unvanının 2011 yılında değiştirdiğinden haberdar olduğu, unvan değişikliği yapıldıktan itibaren 4 yıllık bir süre geçtikten sonra unvanın terkinin talep edildiğinden davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne, davalının ticaret ünvanındaki “HOROZLAR” ibaresinin terkinine ilişkin talebin reddine, davacının marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin men’ine, www.horozlartasimacilik.com.tr alan adlı internet sitesinin erişiminin engellenmesine, davalıya ait “HOROZLAR” ibaresinin bulunduğu tanıtıcı evrak makina araç ve vasıtaya el konulmasına ilişkin talebin bu eylemlerinin meydana geldiğine dair delil olmadığından reddine, karar özetinin Türkiyede yayın yapan 5 büyük gazeteden birinde bir defaya mahsusu ilanına karar verilmiştir.


Karara karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince, dosya kapsamına göre davalının ünvan değişikliği yoluyla Horozlar – Taşımacılık ünvanını kullanmaya başladığı tarihin 17.03.2011 olduğu, davacının 03.08.2015’te ilk delil tespiti yaptırdığı ve 18.08.2015 tarihinde de dava açtığı, 4 yıl 4 ay 17 günlük sürenin sessiz kalma yoluyla hak kaybı için yeterli olmadığı, kaldı ki davacının bu süre zarfında da davalının kullanımlarına sessiz kalmadığı, nihayet kötüniyetli tescil durumlarında sessiz kalma yoluyla hak kaybının da söz konusu olmayacağı, davacının Horoz marka ve logo markasının tanınmışlığı ve ticaret ünvanı tescili karşısında davalı ticaret ünvanında yer alan “Horozlar” ibaresinin iltibasa yol açağının aşikâr olduğu, davanın bütünüyle kabulü gerektiği gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf isteminin esastan kabulü ile Bakırköy 2.FSHHM’nin 12.12.2016 tarih ve 2015/155 E., 2016/186 K.sayılı kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalının ticaret ünvanındaki “Horozlar” ibaresinin ünvandan terkinine, davacının marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin men’ine, www.horozlartasimacilik.com.tr alan adlı internet sitesinin erişiminin engellenmesine, davalıya ait HOROZLAR ibaresinin bulunduğu tanıtıcı evrak makina araç ve vasıtaya el konulmasına ilişkin talebin bu eylemlerin meydana geldiğine dair delil olmadığından reddine, karar özetinin Türkiye’de yayın yapan 5 büyük gazeteden birinde bir defaya mahsus ilanına karar verilmiştir.


Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı


İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına,12/11/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay