“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 04.05.2017 tarih ve 2015/214 E. – 2017/84 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen 02.10.2020 tarih ve 2017/5224 E. – 2020/1561 K. sayılı kararın duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, 6100 sayılı Kanunun’un 369. maddesi gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “Karın Bölgesindeki Yaralar İçin Pansuman Malzemesi” konulu buluşunun TPMK nezdinde … sayılı patent belgesi ile koruma altında olduğunu ve EP1284777B1 sayılı Avrupa Patentinin Türkiye validasyonu olduğunu, davalının “Abdocare Açık Batın Pansuman Seti” ürünlerinin, toplam 12 istemden oluşan dava konusu patentlerine tecavüz ettiğini ve haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, davalının Abdocare Açık Batın Pansuman Seti ürünlerinin müvekkilinin … sayılı patentinin istemlerinin kapsamında olduğunun ve patent hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının patent hakkına konu ettiği pansuman malzemesi ile müvekkilince üretilmekte olan Açık Batın Pansuman Setinin benzerliği bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının dayanak patenti iki adet bağımsız istem ve ürün istemine bağlı 4 adet bağımlı, usul istemine bağlı 6 adet bağımsız istemden oluşmakta olup, davalı yanın Abdocare markası ile ürettiği Açık Batın Pansuman Seti isimli ürününün davacının … T4 sayılı patentinin tüm istemlerinin koruma kapsamına girdiği ve dolayısıyla davalı ürününün davacının patentine tecavüzde bulunduğu gibi, ayrıca davalı fiilinin 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 55. maddesinde ifadesini bulan haksız rekabet fiilini de oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalının Abdocare markası ile satışa sunulan açık Batın Pansuman seti ürünü ile davacının …sayılı patentine tecavüzde ve haksız rekabette bulunduğunun tespiti ile men ve ref’ine, davalının Abdocare markası ile satışa sunduğu bu ürünleri üretmesinin, stoklamasının, ithalinin, satışının ve dağıtımının önlenilmesine, davalıda bu ürün ile ilgili her türlü tanıtım materyali mevcut ise ürünler ve bu materyallerin toplatılarak imhasına, karar kesinleştiğinde özetinin masrafı davalıdan tahsil edilmek sureti ile Türkiye genelinde yayın yapan tirajı yüksek 3 büyük gazeteden birinde bir kez ilanına karar verilmiştir.

Karara karşı, davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesince, davalıya ait “Abdocare marka çıkarılabilir özelliğe sahip açık pansuman seti (Open abdomen dressing seti) ürününün davacıya ait …T4 sayılı patentin 1-12 nolu istemlerinde belirtilen özelliklere sahip “çıkarılabilir özellikli yara kapama bandına” tecavüz ettiğinin dosya içerisinde bulunan her iki bilirkişi raporuyla da tespit edildiği, ilk derece mahkemesince, patente tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni ve refi ile hükmün ilanına karar verilmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 26,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 02/06/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay