“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28.03.2011 tarih ve 2010/252-2011/108 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi … dışındaki taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı karşı davalı vekili, davalı şirketin … ibareli … sayılı 30 sınıf için yaptığı başvuruya müvekkilinin … sayılı 29 ve 30 sınıflarda tescilli … ibareli markasını mesnet göstererek yaptıkları itirazın Markalar Dairesi ve nihai olarak da … … tarafından reddedildiğini, ancak müvekkilinin markası ile davalının markasının görsel-işitşel olarak benzer olduğu gibi kapsadığı ürünlerin de benzer olduğunu, karıştırılma ihtimali bulunduğunu ileri sürerek, … …’nun …sayılı kararının iptali ile başvurunun tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.Davalı karşı davacı vekili, müvekkilinin … sayılı …, … sayılı …, … sayılı …, … sayılı…, …, …, …, … vb. ibareli … esas unsurlu çok sayıda seri markaları bulunduğunu, müvekkilinin … unsurlu marka tescillerinin davacı karşı davalıdan önce olduğunu, davalının sonradan tescilli …sayılı … ibareli markasının müvekkilinin markaları ile karışıklığa neden olacağını, müvekkilinin seri markalarından biri zannedileceğini, işletmeler arasında bağ olduğu düşünüleceğini, karıştırılma ihtimali bulunduğunu ileri sürerek, davacı karşı davalı adına tescilli … sayılı … ibareli markanın hükümsüzlüğünü talep etmiş, asıl davanın da reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı … vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı karşı davacının … sayılı … ibareli marka başvurusunun 30. sınıftaki mal ve hizmetleri kapsadığı, bu sınıfın tamamının davacı karşı davalı şirketin … sayılı … ibareli markasının kapsamında aynen yer aldığı, karşı dava yönünden değerlendirildiğinde de 29 ve 30. sınıfın davalı karşı davacı …Ş.’nin … sayılı …, … sayılı …, … sayılı …, … sayılı …, … sayılı … vb. markaları kapsamında bulunduğu, davacı karşı davalının … ve davalı karşı davacının “baybon” ibareli markaları tek kelimelik sözcük markaları olup sözcüklerin bilinen anlamlarının bulunmadığı, her iki marka arasında … ekinden oluşan son üç harfte benzerlik bulunmasına karşı … ekinin gıda sektöründe çok rastlanan ve … sözcüğünü telmih eden bir son ek niteliğinde olduğu, benzer olan bu kısmın zayıf ayırt edici gücü nedeniyle tüketicilerin genel intiba ve bütüncül bakış açısıyla taraf markalarını karıştırmayacağı, karşı davada davalı karşı davacı …Ş.’nin daha önce tescilli …, …, …, …, …, … gibi markalarının varlığı karşısında davacı karşı davalı şirketin … unsurlu markasının tescil edilmiş olmasının karıştırılma tehlikesi yaratacağı ileri sürülmüş ise de söz konusu markalar arasında sadece … ekinden ibaret benzerlik ve kısmi sescil benzeşme bulunduğu, fakat …eki gıda sektöründe çok sık rastlanan ve daha çok …sözcüğünü telmih eden tanımlayıcı bir son ek olarak zayıf ayırt edicilik gücü nedeniyle tüketicilerin umumi intiba ve bütüncül bakış açısıyla taraf markalarını karıştırmayacağı, davacı karşı davalı şirketin 2005/06745 sayılı taybon markasının tescil tarihi 21.04.2006 tarihi olup dava tarihi itibariyle 5 yıla yakın zaman geçmesine rağmen markaların karıştırıldığına dair somut iddiada dahi bulunulmadığı, zaman içerisinde davacı karşı davalı markasının davalı karşı davacının markaları ile birlikte varlığını sürdürerek barındığı, “Bon” unsurlu son ekten de bağımsızlaşarak karşı davacı markalarıyla benzeşmeyecek ve karıştırılma ihtimaline yol açmayacak ölçüde ayırt edicilik gücüne ulaştığı gerekçesiyle asıl ve karşı davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, … dışındaki taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve karşı davada, davalı karşı davacı …Ş.’nin dayandığı önceki tarihlerde tescilli markalar ile dava konusu hükümsüzlüğü istenen … ibareli markanın 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olmadıklarının anlaşılmasına göre davalı-karşı davacı …Ş. vekilinin karşı davaya ilişkin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Asıl davada, uyuşmazlık konusu marka tescil başvurusu … ibaresinden oluşmaktadır. Mahkemece, başvuru konusu … ibaresi ile asıl davada davacı … Gıda A.Ş.’nin dayandığı … ibaresinin anlam farklılığı nedeniyle benzer olmadıkları kabul edilmiş ise de her iki işaretin de yazılış, okunuş ve genel izlenimleri itibariyle ortalama tüketici nezdinde 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında aralarında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltibas tehlikesine yol açacağı, işaretler arasındaki harf farklılığının davalı başvurusuna ayırtedicilik sağlamayacağı göz önüne alınmaksızın asıl davanın yazılı gerekçelerle reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı karşı davacı …Ş. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan karşı davaya ilişkin hükmün ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davanın davacısı … Gıda A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı… Gıda A.Ş. yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’ten alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacı … Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye iadesine, 02.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay