“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/09/2010 tarih ve 2010/81-2010/84 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin NUA+Şekil ibaresinin marka olarak tescili için davalı kuruma başvurduğunu, ancak dava dışı şirkete ait NUA ibareli marka gerekçe gösterilerek 556 Sayılı KHK’nın …/…-b maddesi uyarınca …. sınıf emtialar bakımından başvurunun nihai olarak reddedildiğini, oysa markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığını, müvekkilinin redde mesnet markadan daha önce tescilli ve sektörde belli bir tanınmışlık kazanan NU WELLNESS-SPA ve NUA WELLNESS SPA ibareli markalarından dolayı NUA ibaresi üzerinde kazanılmış hakkı bulunduğunu, ayrıca başvurunun seri marka niteliğinde de olduğunu ileri sürerek, … …’nın 2010/M-970 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, başvuru konusu işaret ile redde mesnet markanın iltibasa sebebiyet verebilecek derecede, kapsadıkları ürünlerin ise aynı tür olduğunu, başvurunun davalının önceki markalarının serisi mahiyetinde olmadığını, davacının gerçek hak sahipliğinin ve işarete ayırt edicilik kazandırmasının 556 sayılı KHK’nın …/b maddesi hükmü karşısında tescile olanak sağlamadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, markaların esas unsurunun NUA ibaresi olup, davacı markasının …. sınıf emtialar bakımından iltibas doğurduğu, mutlak red nedeni bulunması karşısında davacının ibare üzerinde gerçek hak sahibi olmasının ve işareti uzun zamandan bu yana kullanmasının başvurunun tesciline imkan vermediği, kaldı ki …. sınıf ürünler yönünden davacının bir kullanımına da rastlanmadığı, aynı sınıf emtiaları içermediğinden başvurunun seri marka olarak da değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, …/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay