“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 30.09.2010 tarih ve 2009/268-2010/234 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin % 96,6 hissesinin dava dışı Koninklijke Bunge B.V. olup adı geçen büyük ortak ana şirkete bağlı diğer şirketler tarafından dünya çapında kullanılarak ayırt edici nitelik kazanan “Bunge” ibareli markanın müvekkili şirketin kurulduğu 26.06.2000 tarihinden itibaren faaliyet alanı olan gıda sektöründe düzenli olarak kullanıldığını, 18.11.2002 tarihinde “Bunge” ibareli marka başvurusu sonrası Markalar Dairesi tarafından davalı şirket adına tecilli “Bungee” markası mesnet gösterilerek 29 ve 31-01- sınıflara ilişkin başvurunun 556 sayılı KHK.nın 7/1-b maddesi gereğince reddine karar verildiğini, her iki marka arasında bariz farklılık olup iki markanın tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimali olmadığını, ayrıca Dünya’nın pek çok ülkesinde tescilli olan davacı markasının tanıtılıp ayırt edici hale getirildiğini, buna rağmen müvekkilince yapılan itirazın TPE tarafından kabul edilmediğini öte yandan 25.10.1996 tarihinde tescil edilen 175341 numaralı “Bungee + Şekil” markasının davalı şirket tarafından 5 yıl süre ile kullanılmadığını ileri sürerek, 05.10.2004 tarih ve 180394 sayılı YİDK kararının iptaline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, dava konusu marka tescil başvurusu ile ilgili alınan kararların hukuka uygun olduğunu savunarak, davanı reddini istemiştir.


Diğer davalı vekili, müvekkili şirket adına 25.10.1996 tarihinde tescil edilen markanın o tarihten itibaren müvekkilince kullanıldığını, her iki markanın benzer olmadığını iddia eden davacının müvekkili aleyhinde dava açmakta hukuki yararı bulunmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamada, başvuru ve redde mesnet markada yer alan ve ortak bulunan “BUNGE” ve “BUNGEE” ibaresi baskın unsur olarak ortaya çıktığı, başvurunun tescil edilmek istendiği kısmen reddedilen 29. sınıf ile 31/01 sınıf ve alt gruptaki mallar, redde dayanak, marka kapsamında aynı veya aynı tür olarak bulunduğu, dolayısıyla, davacıya ait başvuru, redde mesnet marka ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu gibi, kapsamlarındaki mallarda aynı veya aynı tür olup, somut olayda 556 sayılı KHK’nin 7/1-b bendi anlamında tescil engeli gerçekleştiği, davacı markasının ülkemizde kullanımının bulunmadığı gibi, başvurunun tescil kapsamından çıkarılan 29, 31/01 sınıf ve alt gruplardaki gıda malları yönünden ilgili sektörde tanındığını, yaygın bir coğrafyada bilindiğini, davacı malları ile özdeşleştiğini ve kullanımla ayırt edicilik sağlandığı ya da tanınmış olduğunu kabule yeterli olmaktan uzak bulunduğu ve somut olayda KHK 7/son koşullarının oluşmadığı, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 20.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay