“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/03/2011 tarih ve 2008/287-2011/66 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “… ” ve “…” ibareli markalarının 05,29,30 ve 32. sınıflarda adına tescilli olduğunu, davalı … … … … … … …’nin 2006/36100 sayılı “… ” ibareli marka tescil başvurusuna yaptıkları itirazın TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedilerek 29,30 ve 35. sınıflarda tescil işlemlerinin devamına karar verildiğini, oysa markaların birbirine iltibasa ve haksız rekabete sebep olacak derecede benzediğini, tesciline cevaz verilen sınıfların aynı ya da benzer mal ve hizmetleri kapsadığını ileri sürerek TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 2008-M-3362 sayılı kararının iptalini, davalı şirketin tescil işlemleri devam eden “Konti” ibareli markasının tescili halinde hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, markaların benzer olmadığını, mal ve hizmetlerde de farklılıkların bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Davacı vekili, dava konusu ettiği markayı davalıdan devralan … … … aleyhine açtığı birleşen davada, aynı iddia ve taleplerini tekrar etmiştir.


Davalı … … … … … … … ve … … … vekili, müvekkili markasının WIPO nezdinde tescilli olduğunu, birleştirilen davanın hükümsüzlük davası olarak açıldığından … Mahkemelerinin yetkisinde kaldığını, “…” ibareli marka başvurusunun, müvekkilinin başvurusundan sonra yapılmasından dolayı işbu davada dikkate alınamayacağını, “…” ibareli diğer markada ise “…” ibaresi ile Hitit Güneşinin ayırdedicilik sağladığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma , bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı markasındaki ayırt edici unsurun “…” ibaresi olduğunu, davalı başvurusundaki “…” ibaresinden “ki” eki ile ayrılıyor olsa da bu durumun markaları farklılaştırmaya yetmediği, bu itibarla davacının 140286 sayılı “…” markası ile davalının “…” markasının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olduğu, ancak davalı başvurusunda 35. sınıflarda tescili istenen mal ve hizmetlerinin davacı adına tescilli markadaki mal ve hizmetlerden farklı olduğundan hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne, TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 2008-M-3362 sayılı kararının başvuru kapsamındaki 29 ve 30.sınıflarda yer alan mallar yönünden kısmen iptaline, 2007/36100 sayılı markanın tescil kapsamındaki 29 ve 30. sınıflarda yer alan mallar yönünden kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya ilişkin istemlerin reddine, karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay