“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/…/2010 tarih ve 2010/277-2010/247 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen …/03/2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. …ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … nezdinde 35. sınıf hizmetlerde tescilli “212” markasının olduğunu, davalının aynı markayı kullanarak müvekkili şirket ile aynı uğraş alanında ve aynı çevrede faaliyette bulunmak suretiyle müvekkilinin tescilli markasına taklit yolu ile tecavüz ettiğini ileri sürerek, davalı şirketin eylemlerinin müvekkilinin 556 sayılı KHK’den … marka hakkına tecavüz ile haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ile tecavüzün önlenerek sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin “212 …” markasının davacının markasından önce 36. sınıfta tescilli olup, müvekkilinin gayrimenkul hizmetleri sektöründe faaliyet gösterdiğini, yaptığı işlerin 35. sınıf kapsamında olmadığını, alışveriş merkezi markalarının 36. sınıf kapsamında korunduğunu, davacının iddialarının haksız olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, tespit raporu ve tüm dosya kapsamına göre, uyuşmazlığa konu ibarenin kullanıldığı, reklam ve tanıtımının yapıldığı alışveriş binasında birçok markalı ürünleri satan ayrı ayrı mağazaların mevcut olduğu, alışveriş binasındaki mal veya hizmetleri sunan mağazaların kendi nam ve hesabına satış yaptıkları, davalının müşterilere sattığı bir malın olmadığı, 35. sınıf “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi” hizmetinde en önemli unsurun hizmetin bizzat verilmesi olup, davalının müşterilere böyle bir hizmeti vermediği, belirtilen 36. Sınıftaki gayrimenkulün yönetim hizmetlerini yaptığı, bu durumda davalının eylemlerinin kendi adına tescilli markasının kapsamında kalıp, davacının markasına karşı tecavüz ve haksız rekabet oluşturmadığı sonucuna varılarak, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, …/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay