“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.06.2010 tarih ve 2007/38-2010/435 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen ….03.2013 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklama ile anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 06…1995 tarihinde … Ticaret Sicil Memurluğu’na kaydının yapıldığını, 1998/200350 nolu “TUAL AGENCY” ibareli markanın sahibi olduğunu, …’da faaliyet gösteren davalının müvekkilinin tescilli markasına tecavüz ve haksız rekabetinden haberdar olduktan sonra 07.02.2006 tarihli ihtarnameyi gönderdiklerini, ihtarname üzerine davalının Tual Davet Organizasyon Turizm Ltd. Şti. şeklindeki unvanını Tutal Davet Organizasyon Turizm Ltd. Şti. olarak değiştirdiğini, ancak davalının bütün fiili hizmetlerinde müvekkili şirketin tescilli markasını kullanmaya devam ettiğini, … Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayet üzerine gerçekleşen tespitte, davalının piyasaya sürdüğü kartlarında, levhalarında, internet sayfasında ve işyerinde bulunan tanıtım broşürlerinde müvekkilinin tescilli markasını kullanıldığının ortaya çıktığını ileri sürerek, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine, davalı şirketin tüm kayıtlarından Tual ve Tutal isimlerinin çıkartılmasına, bu isimleri kullanarak hizmet yapmasının önlenmesine, 556 sayılı KHK’nın 66/c ve 67. maddeleri uyarınca 5.000,00 TL maddi, ….000,00 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, markaya tecavüz ve haksız rekabet yapılmadığını, davacının ihtarnamesi üzerine ticaret unvanını değiştirdiklerini, müvekkilinin unvanında yer alan ibarelerin markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturmadığını, … Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkemenin Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı şirketin eyleminin davacının marka hakkına tecavüz ve …’nın 57/5 maddesi kapsamında haksız rekabet oluşturduğu, 2005-2006-2007 dönemlerine ait bilgiler çerçevesinde lisans ücretinin 1.080,… TL hesaplandığı gerekçesiyle davacının haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi, isimlerin çıkartılması davasının kabulüne, davacıya ait 1998/200350 numaralı “TUAL” markasının, davalı tarafından TUAL ve TUTAL olarak kullanılması haksız rekabet niteliğinde olduğundan haksız rekabetin men’ine, davacının maddi ve manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile 1.080,… TL maddi tazminat ve 1.500,00 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar kesinleştiğinde ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 157,80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, ….03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay