“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….02.2011 tarih ve 2010/86-2011/24 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…” ibareli seri markaların 1999’dan beri maliki olduğunu, süt ve süt ürünlerinde uzun zamandır kullana geldiklerini ve ayırt edici kıldıklarını; davalının yaptığı 2006/28981 sayılı “…+şekil” ibareli başvuruya ilişkin yapılan itirazın …’ce haklı bularak davalı başvurusundan süt ve süt ürünlerinin çıkarıldığını; ancak davalının etiket, ambalaj ve ürün açısından “…tat” markasını tescilli olmadığı halde kullandığını müvekkilinin tanınmışlığından yararlanarak haksız kazanç sağladığını, itibarını zedelediğini ileri sürerek markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturan eylemlerin tespitini, durdurulmasını, tedbir kararı verilerek tecavüzlü ürün ve ekipmana el konulmasını ve kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin 1963’den beri faaliyette olduğunu, ticaret unvanında vurgulayıcı sözcük olan “…”ın aynı zamanda tescilsiz marka olarak bilindiğini, 2004/15273 sayılı “…+şekil” markasının süt ürünlerini kapsadığını, yine 2008/50893 sayılı ve aynı kelime markasının da süt ve süt ürünlerini içerdiğini, davacının tecavüz iddiasına dayanak yaptığı markaların, “…”, “… …” markaları olduğunu ve müvekkilinin … ibaresiyle birlikte “…” markasını kullandığını, müvekkilinin 2004/15273 sayılı “…tat” markası üzerinde kazanılmış hakkı bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalının, 28981 sayılı ve “…, …+kuşak” ibareli, yeşil rengin fon olarak hakim olduğu, 16.06.2006’dan beri tescilli markasının emtiası arasında “süt, süt ürünleri, peynir ve yoğurt“ bulunmadığı, davalıca sunulan krem peynir, kaymak ve doğal yoğurt ambalajlarında bu markanın kullanıldığı, davacı tarafından sunulan bardak ayran ambalajında da bu markanın kullanıldığı, kullanımların tescil dışı bir kullanım olduğu, davalının bir diğer markası olan “…” sözcük markasının da 27.08.2008 tarihli olduğu ve emtiaları arasında “süt ve süt ürünleri”nin bulunduğu, ancak esas unsur olan sözcüğün düzyazı olarak kullanımda olmadığı, davalının marklarının ayırt edici karakterini bozduğu, fiili kullanımının bu markalarla tam uyum göstermediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmişitr.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay