“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.03.2011 tarih ve 2008/296-2011/44 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 21.05.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin tescilli olarak kullandığı “TAÇ” markasının müvekkili tarafından yürütülen yoğun pazarlama ve tanıtım faaliyeti sonucu tekstil pazarında tanınmış bir marka haline geldiğini, müvekkili şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren davalının “TAÇ” markasının tanınmışlığından faydalanmak ve haksız kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği “TAÇMAHAL” markasının kötü niyetli olarak yapılmış bir tescil olup, hükümsüz kılınması gerektiğini, ayrıca davalının söz konusu markayı tescil ettirdiği şekilde de kullanmayıp, müvekkili şirkete ait “TAÇ” markasını çağrıştıracak ve iltibas yaratacak şekilde kullandığını, “TAÇ” ve “MAHAL” sözcükleri arasında boşluk bırakılarak bu şekilde markanın müvekkili şirkete ait farklı bir marka olduğu imajının uyandırıldığını, davalının eylemlerinin iyi niyet kurallarına aykırı olduğunu ileri sürerek, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ile men’ine, davalı adına TPE nezdinde tescilli “TAÇMAHAL” markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, “TAÇMAHAL”in Hindistan’da bulunan bir anıt mezarın adı olup, davacı adına tescilli olan “TAÇ” markasıyla benzer olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, “TAÇ” markasının tanınmış bir marka olduğu, fonetik açıdan taraf markaları karşılaştırıldığında davalı markası olan “TAÇMAHAL” ile davacıya ait “TAÇ” markasının birbirini çağrıştırır nitelikte olduğu, davacının “TAÇ” ibareli birçok markasının bulunmasının bu çağrıştırmayı güçlendirdiği, maddi ve yasal olgular gözetildiğinde davalının markasını kötü niyetli olarak tescil ettirdiği, davalının bitişik halde tescil ettirdiği “TAÇMAHAL” markasını tescil ettirdiğinden farklı olarak TAÇ ve MAHAL ibarelerini ayırarak kullandığı, bunda da davalının asıl amacının tüketici nezdinde ürününün “TAÇ” markasının yeni bir versiyonu gibi algılanmasını sağlamak olduğu, davalının tescili kötü niyetle yaptırdığı, markayı tescil ettirdiğinden farklı olarak davacı markasına benzer şekilde kullanmak suretiyle haksız rekabet yarattığı sonucuna varılarak, davanın kabulü ile davalının marka hakkına yaptığı haksız tecavüzün men’i ile davalı adına tescilli 20060/00736 nolu “TAÇMAHAL” markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 23.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak-Yargıtay