“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10.05.2012 tarih ve 2011/51-2012/128 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 25.02.2014 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … … ile davalı vekili Av. … … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında franchising sözleşmesi düzenlendiğini, davalı tarafından sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmediğini, cari hesap borcunun ihtara rağmen davalı tarafından ödenmediğini, bu nedenle taraflar arasında düzenlenen franchising sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğinin tesbiti ile müvekkiline ait markanın davalı tarafından kullanılmasının önlenmesini, 1.000,00 EURO cezai şart ve 10.000,00 TL cari hesap alacağının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davacıya borcu bulunmadığını, davacının sözleşmeyi kötüniyetle feshettiğini, cezai şart isteme şartının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafından davacıya sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle cari hespatan kaynaklı borcunu bulunduğu, bu nedenle sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile taraflar arasındaki … sözleşmesinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespitine, davalıya ait işyerinde … markasını taşıyan tabela, broşür, basılı kağıt gibi reklam ve tanıtım malzemesinin toplatılmasına, 1.000 Euro cezai şartın ve 2.080,57 TL cari hesap alacağının temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 234,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay