“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.04.2012 tarih ve 2010/199-2012/93 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin Ankara 16 İcra Müdürlüğü’nün 2009/10935 sayılı dosyasında satışa çıkarılan davalı … Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti.’ye ait 2008/8506 sayılı “Matematik İlacı”, 2001/23346 sayılı “Adım Adım+şekil” ve 2005/20577 sayılı “Adım Adım” ibareli markaları satın aldığını, satışın kesinleşerek TPE nezdinde devir işleminin yapıldığını,davalıların icra kanalıyla yapılan satış ve devirden haberdar olmalarına rağmen, davacıya devredilen markaların kullanımına son vermek yerine buna hız verdiklerini; davalı … Yayıncılık Ltd. Şti’nin organik bağlantı içinde bulunduğu Adım Adım Dershanecilik Ltd. Şti. ile birlikte hareket ederek “Matematik İlacı” ve “Adım Adım” ibaresini dershane tabelası, kitaplar, “www.adimadimeğitim.com.tr” ve “www.işikliyayincilik.com.tr” alan adlarında ve içeriklerindeki tanıtım, reklam ve ilanlarında kullandıklarını;davalılardan …’nın her iki davalı şirketin ortağı ve fiili yönetici olduğunu; …’nın ise Işıklı Yayıncılık Ltd. Şti’nin ortağı ve müdürü olduğunu, ayrıca …’nın Engin Bakkaloğlu ile adi şirket oluşturarak diğer davalı şirketlerle birlikte tecavüz oluşturan kitapların satışını yaptığını;davalı Adım Adım Dershanecilik Ltd. Şti.’nin unvanındaki “Adım Adım” ibaresinin de davacıya devrolan markalarla iltibas yarattığını, bu ticaret ünvanı kullanımının davalının “adım adım” ibareli markaların sahibi olduğu izlenimine ve tüketiciler nezdinde karıştırılmasına yol açacağını, bu nedenle terkini gerektiğini belirterek;davalıların “Adım Adım” ve “Matematik İlacı” ibarelerini kullanımlarının haksız rekabet ve markaya tecavüz oluşturması nedeniyle; internet ortamındaki kullanımlarda dahil men ve ref’ine; “Adım Adım” ibaresinin davalı şirket ticaret ünvanından terkinine ve alan adı olarak kullanımının durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili; icraen satışla ilgili kararın dava konusu olduğunu, bu karar kesinleşmeden yapılan satışın hukuka aykırı bulunduğunu; ancak bir şekilde yapılan satış sonrası davalıların davacıya devredilen markaları kullanmadığını, piyasada bulunan ve devredilen markaları taşıyan kitapların icraen satıştan önce basıldığını, markaları satılan şirketin Işıklı Yayıncılık olduğunu; davalı Adım Adım Dershanecilik Ltd. Şti.’nin ise 25.02.2006 tarihinde … ve eşi tarafından kurulduğunu; Abdülkadir’in, babası davalı … ile birlikte diğer davalı şirketin de ortağı olduğunu; davalı Adım Adım Ltd. Şti’nin daha önce diğer şirket tarafından basılmış kitapları alıp dershanesinde yararlanması ve ticaretini yapmasının doğal ve hukuka uygun bulunduğunu, kaldı ki davalılar kullanımlarının tek başına “adım adım” değil “Adım Adım Işıklı Matematik İlköğretim 1,2,…” şeklinde olduğunu, ayrıca eğitim ve öğretimin “adım adım” yapılmasını belirten ve bir zarf olan “adım adım” ibaresinin kimsenin tekeline bırakılamayacağını; davacının bu kullanımlara katlanmak zorunda olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan delillere, benimsenen bilirkişi görüşlerine ve tüm dosya kapsamına göre; davacı Tuna Matbaacılık A.Ş.’nin, davalı … Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.’ye ait iken 03/09/2010 tarihinde haczen satın aldığı çekişme konusu 2005/20577 sayılı ve “Adım Adım”, 2001/2336 sayılı ve “Adım Adım+Şekil”, 2008/08506 sayılı ve “MATEMATİK İLACI” ibareli markaların sahibi bulunduğu; 03.09.2010 tarihinden sonra; davalıların markalar üzerinde bir hakkının kalmadığı, bu tarihten sonraki markasal kullanımların davacı markalarına tecavüz teşkil edeceği; 03.09.2010 tarihinden önce piyasaya sunulan kitap ve ürünler ile kullanımlar yönünden ise 556 sayılı KHK’nın 13.md.anlamında hakkın tükendiği ve ticari dolaşımdaki ürünler yönünden marka hakkına tecavüzden söz edilemeyeceği; diğer taraftan davalı şirketlerden Adım Adım Dershanecilik Yayıncılık Eğitim ve Taşımacılık Ltd. Şti.’nin bu ünvan ile 25.05.2006 tarihinde kurulduğu; dolayısıyla “Adım Adım” ibaresinin davalı bu şirket tarafından ticaret unvanı içerisinde kullanımlarının TTK 54 ve 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi kapsamında kalacağı ve tecavüz oluşturmayacağı; bu nedenle ünvanın tescilinden dava tarihine kadar geçen süre dikkate alındığında davacının sonradan devraldığı markalara dayalı olarak davalı şirket ticaret ünvanının terkinini talep edemeyeceği; davalılardan IŞIKLI YAYINCILIK Eğitim İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 03.09.2010 tarihinde kesinleşen devirden sonra kitaplar için “Adım Adım Işıklı Matematik” ibaresini kullanmasının davacı adına tescilli “Adım Adım” markası ile karıştırılma ihtimali yarattığı ve ayrıca “Adım Adım Işıklı Matematik” markalı kitaplarda “Adım Adım+logo” şeklinde tescilli markasının aynen kullanıldığı; davacı adına tescilli iki markanın malları arasında uyuşmazlık konusu kitap emtiasının da bulunduğu, belirtilen nedenlerle davalının bu kullanımlarının davacı adına tescilli “Adım Adım+Şekil” ve “Adım Adım” markaları ihlal ettiği,davalı ADIM ADIM DERSHANECİLİK Yayıncılık Eğitim ve Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.’nin dershanesinin tabelalarında kullandığı “Adım Adım Dershanesi” ile “Adım Adım Eğitim Dershanesi” ibareleri ile davacı adına tescilli “Adım Adım+Şekil” ve “Adım Adım” markalarının aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, iki markanın hizmetleri arasında uyuşmazlık konusu eğitim öğretim hizmetlerinin bulunduğu, belirtilen nedenlerle davalının dershanesinin tabelalarında bu ibarelerin kullanımının markalarının ihlali niteliğinde olduğu, zira tabelalarda markasal kullanım olduğu ve ticaret unvanı kullanımı bulunmadığı bu nedenle davalının ticaret unvanında “Adım Adım” ibarelerinin yer almasının söz konusu kullanımı hukuka uygun hale getirmediği, davalı ADIM ADIM DERSHANECİLİK Yayıncılık Eğitim ve Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.‘nin sahibi olduğu www.adimadimegitim.com.tr alan adının kendisinin de adım adım ibaresi üzerinde davalının ticaret unvanının esas unsuru olması dolayısıyla hakkı bulunması ve kötü niyetli olmaması nedenleriyle marka hakkı ihlali yaratmadığı, ancak site içeriğinde davacı adına tescilli “ADIM ADIM ŞEKİL” markasının aynısının kullanılmasının hukuka uygun bir kullanım olarak nitelendirilemeyeceği, öte yandan … adına kayıtlı www.isikliyayincilik.com.tr alan adının yayında olmadığı ve alan adına ilişkin internet arşivinde de herhangi bir kayıt bulunmadığı, bu nedenle bu sitenin davacı markalarına tecavüz teşkil eden bir kullanım içerdiğinin kanıtlanamadığı; davalıların “Matematik İlacı” adını taşıyan kitapları 03.09.2010’dan sonra basıp dağıttıklarının kabulüne yeterli kanıt bulunmadığı; bu nedenle “Matematik İlacı” ibareli davacı markasının ihlalinden söz edilemeyeceği, davalıların yukarıda marka hakkına tecavüz teşkil ettiği tespit olunan kullanımlarının aynı zamanda TTK m. 56 vd. kapsamında haksız rekabet oluşturduğu, ihlali gerçekleştiren şirketler adına hareket eden davalı gerçek kişilerin haksız fiil niteliğindeki fiillerden birlikte eylemi işleyenler olarak kişisel sorumluluklarının da olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.


Taraf vekilleri, kararı temyiz etmişlerdir.

Yargıtay Kararı


1- Davalılar vekilinin temyiz dilekçesinin, davacılar vekiline 28.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği, davacı vekilinin katılma yoluyla temyiz dilekçesini ise 13.07.2012 tarihinde mahkemeye ibraz ettiği anlaşılmış olmakla, süresi içerisinde yapılmış bir temyiz başvurusu bulunmadığından, HUMK’nın 432/4. maddesi uyarınca davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan kararın onanması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin katılma yoluyla temyiz itirazının süre yönünden REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 12.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay