“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/04/2012 tarih ve 2008/87-2012/93 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin 155755 sayı ile T.P.E.’ne tescil ettirdiği “… ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ” markası altında 19/09/1994 tarihinden itibaren bilumum giyim ve ev eşyalarının pazarlamasını yaptığını, ayrıca 30/03/1998 tarih ve 206107 sayı ile 08, 09, 18, 25 ve 27. sınıflar için “… Alışveriş Merkezi + Şekil” markasını kendi adına tescil ettirdiğini, müvekkilinin ayrıca “… & evshop alışveriş merkezi”, “… alışveriş merkezi” ve “…” markalarının da sahibi olduğunu, “…” markasının … çapında belirgin bir marka olduğunu,davalının, müvekkili markasına benzer “…” unvanı altında müvekkili ile aynı mamullerin pazarlamasını yaptığını, davalının söz konusu kelimeyi kullanarak haksız rekabete yol açtığını ve iltibas yoluyla müvekkili adına tescilli marka haklarına da tecavüz ettiğini iddia ederek, haksız rekabetin ve haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, davalı şirketin … markasının hükümsüzlüğüne, … Ticaret Odası, … Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi’ndeki “…” sözcüğünün silinmesini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

 
Davalı vekili;müvekkilinin mesleğinin İnşaat Mühendisi olduğunu, inşaat, inşaat projesi ve taahhüt hizmetleri faaliyeti verdiğini, dava konusu iki marka arasında işaret veya simge olarak benzerliğin bulunmadığını, her iki markanın da iştigal alanlarının farklı olduğunu markalar arasında herhangi bir şekilde bağlantı kurulması v e yanıltıcı bir şekilde karıştırılma ihtimali olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;davacının … markası ile davalının kullanımındaki … ibaresi arasında benzerlik ve dolayısıyla iltibas değerlendirmesi yapıldığında, ibareler arasındaki en büyük benzerliğin ilk üç harfin çatışması niteliğinde olduğu, devamındaki davacı markasındaki iki harf ve davalının ibaresindeki bir harfin farklı olduğu, marka ve ibarenin telaffuzunda karıştırılacak düzeyde yakınlık bulunmadığı gibi, görsel olarak da karıştırılmayacağı, kaldı ki, davalının dava açıldıktan sonraki tarihte tescil ettirdiği markasında olduğu üzere kullanımda bulunduğu, davacının aksini kanıtlayan belge sunmadığı, davalının ayrıca kullanımının tescilli markaları kapsamında olduğu, fiilinin davacının tescilli markası ile karıştırılmayacak nitelikte olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 17.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay