“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davadaFikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/05/2012 tarih ve 2010/34-2012/137 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin …. Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yol üstü ve diğer otoparkları işlettiğini, müvekkilinin bu faaliyetlere başladığından itibaren, unvanın ayırt edici ve esaslı unsuru olan “…” markasını ve logosunu … nezdinde 9 ve 39. sınıflarda tescil ettirdiğini, davalının, “….” ibaresini 39. sınıftaki emtialar için tescil ettirdiğini, davalının markasının müvekkiline ait markadan iltibas yoluyla üretildiğini, davacının tüketicileri yanıltılarak haksız kazanç elde etme çabası içinde olduğunu, davalının eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesini, davalı adına 2008/29568 sayı ile tescilli “….” markasının hükümsüzlüğünü, davalı markası ticaret sicilinde tescilli ise ticaret sicilinden terkinini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, iki firmanın farklı iş kolları ile iştigal ettiğini, markalarda kullanılan park ve taksi kelimelerinin birbiri ile ilgisinin olmadığını,markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, markaların başındaki İS harfleri ve özellikle İ harfinin üzerindeki İstanbul sembolünün … belediyesini dolayısıyla büyükşehir belediyesini çağrıştırdığı, … ibareli marka ile… ibareli markada İ harfinin üzerindeki sembolün yanında nevi belirten kelimelerin baş harfleri olan P ve T harflerinin de daire içine alınmış olmasının davacı markası ile davalı markasının karıştırılma ihtimalini pekiştirdiği, markalar arasında iltibas tehlikesi bulunduğu, davalının tescilli markasını kullanması nedeniyle markaya tecavüz ve haksız rekabet ile ilgili yasal koşulların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli ”…” ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, diğer taleplerin reddine karar verilmiştir. .


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay