“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/07/2012 tarih ve 2011/160-2012/153 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1960 yılından beri büfe işletmeciliği yaptığını ve ”Marmaris Büfe” adını kullandığını, ayrıca ”MARMARİS BÜFE …” ibareli 2004/21101 ve 2006/08646 sayılı markaların sahibi olduğunu, aynı ticari alanda faaliyet göstermek amacı ile kurulan davalı şirketin ise “Marmaris Cafe” ve ”Marmaris Büfe” markalarını uhdesinde toplamaya ve müvekkilinin tescilli markasını sahiplenmeye çalıştığını, İnternette “www. etilermarmaris.com.tr.” web sitesini açarak tecavüz sayılacak tanıtım, sahiplenme, haber vb. eylemlerde bulunduğunu, yine bu kapsamda müvekkili markaları ile iltibas yaratacak şekilde 2006/34244 sayılı ”MARMARİSBÜFE” ibareli markayı adına tescil ettirdiğini belirterek davalı markasının hükümsüzlüğüne, bu ibarenin ticaret ünvanı, web sitesi ve tabelalardan çıkartılmasına, haksız rekabetin tespitine ve men’ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia Ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkil şirketin “Marmaris” ibareli birçok markası bulunmakta olup, markasının tescilinin davacının marka tescilinden önceye dayandığını, ”Marmaris” markasının 14.10.2003 tarihinde 43. sınıfta tescil edildiğini ve müvekkili tarafından tanınır haline getirildiğini, markanın tanıtılması aşamasında sessiz kalan davacının bu aşamada dava açmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının 1968’den itibaren ticari işlerinde Marmaris Büfe ünvan ve markasını kullandığı, ayrıca davacı markasının esas unsurunun “Marmaris Büfe” ibaresi olduğu, bu ibarenin davalı markasında aynen kullanıldığı, aynı emtialar bakımından iltibas tehlikesi bulunduğu, davalının öncelik hakkına yönelik savunmasının yerinde olmadığı, haksız rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli 2006/34244 nolu markanın hayvan bakım evleri hizmetleri dışında kalan sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 25/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay