“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 29/05/2012
NUMARASI : 2008/170-2012/129

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/05/2012 tarih ve 2008/170-2012/129 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekilleri ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 21/03/2014 günü hazır bulunan davacı vekili Av. A.. Yi..ile davalılardan K.. Reklamcılık Danışmanlık ve Halkla İlişkiler A.Ş. vekili Av. A.. B.. ve diğer davalı Polisan Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. vekili Av. M…T.. D… dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “Y.. S..Laurent” ve “YSL” başta olmak üzere, dünyaca tanınmış markalarla kozmetik ve parfüm ürünleri üreten bir firma olduğunu, 2007 yılında “YSL-Elle” adlı bir parfüm ürünü için Milyon Euro üzerinde harcama ile reklam kampanyası başlatıldığını, bu kampanya çerçevesinde, reklam filminin birçok ülkede televizyon ve sinemalarda ve başka mecralarda yayınlandığını, ülkemizde Elle dergisinin Kasım ve Aralık 2007 sayılarında tam sayfa yayınlandığını, FSEK anlamında sinema eseri niteliğindeki bu reklam filminin üzerindeki tüm mali hakların ve manevi hakların kullanma yetkisinin, reklam ajansı ile imzalanan sözleşme gereği müvekkiline ait olduğunu, bu reklam filminin sahne tasarımı, koreografi, tema, senaryo, dekor, kostüm, kurgu, imaj, ana karakterler gibi başlıca tüm karakteristik özellikleri aynen taklit edilmek suretiyle ve iltibaslar yaratılarak “G..B..” isimli duvar boyası reklamında kullanıldığını, bu kullanımın reklam filmi üzerindeki mali haklardan işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim ve temsil haklarını ve manevi haklardan eseri umuma arz, eser sahibi olarak tanıtılma ve eserde değişiklik yapılmasını önleme haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek, davalıların fiillerinin ayrı ayrı haksız olduğunun, haksız rekabet oluşturduğunun tespitini, ayrı ayrı men’ini, tecavüzün men ve ref’ini, “G.. B..” reklam filminin çoğaltılmasının, yayılmasının, umuma iletilmesinin önlenmesini, durdurulmasını, yasaklanmasını, 1.000,00 TL. maddi ve 100.000,00 TL. manevi tazminatın, dava tarihi itibariyle bankaların uyguladığı en yüksek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiş, 25/02/2011 havale tarihli dilekçesi ile, 1.000,00 TL. olan maddi tazminat talebini 67.500,00 TL. olarak ıslah etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Polisan A.Ş. vekili, dava konusu reklam filminin diğer davalı ajans tarafından hazırlanarak sunulduğunu, filmin hazırlanmasında müvekkilinin herhangi bir yönlendirmesinin olmadığını ve senaryoyla ilgili hukuki bir ihtilaf doğuracak bilgisinin
bulunmadığını, müvekkilinin faaliyet alanının davacınınkinden çok farklı olduğunu, müvekkilinin davacının reklam filmini taklit ederek menfaat elde etmek gibi bir düşüncesinin olamayacağını, müvekkilinin davacının reklam filminden dava açılıncaya kadar haberdar olmadığını, tarafların faaliyet alanlarının farklı olması hasebiyle haksız rekabetin de söz konusu olamayacağını, markalar arasında karışıklık bulunmadığını ve tazminat taleplerinin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı K.. Reklamcılık A.Ş. vekili, davacı eserinin özgün olmadığını, içerdiği unsurların daha önce pek çok reklamda kullanılmış olduğunu, müvekkilinin senaryosunun davacının reklam filminin yayınlanmasından iki yıl önce 2005 yılında B..t Ö.. tarafından hazırlandığını ve hakların müvekkili tarafından satın alındığını, her iki reklamın birbirinden farklı olduğunu, benzerlik varsa bile müvekkilinin reklam filminin eski olması sebebiyle, davacı senaryosunun müvekkilinin senaryosuna benzediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.


Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının dayanağı reklam filminin FSEK 5. maddesinde belirtilen sinema eseri niteliğinde olduğu, eseri meydana getiren davacı olmayıp, sadece bu eser dolayısıyla mali hakları kullanan sıfatını taşıması sebebiyle davacının davalının kullanımından dolayı manevi haklardan olan manevi tazminat talebinin yasal dayanağı bulunmadığı, davacının hak sahibi olduğu YSL reklam filmi ile davalılardan K..Reklamcılığın hazırladığı ancak davalı …Boya Şti. için düzenlenen G.. B.. adlı reklam filminde bu iki şirket arasındaki hukuki pozisyonun eser sahibi olan davacının açtığı esere tecavüz ve bağlı fer’i taleplerden oluşan bu davada önem arz etmeyeceğinden ve davalı Polisan’ın diğer davalı ile birlikte fiilden müteselsilen sorumlu tutulması gerektiğinden, adı geçen davalı vekilinin husumet itirazının yerinde görülmediği, davacının hak sahibi olduğu YSL reklam filminden davalıların FSEK kapsamındaki esinlenmeyi aşar şekilde taklit düzeyinde intihalde bulunması sebebiyle davacının eser niteliğindeki reklam filminden kaynaklanan mali haklarına tecavüzde bulundukları, bu fiillerinin tespiti ile yine bilirkişi görüşü ile fiil sebebiyle davacı sözleşme yapılmış olması halinde davalılardan 22.500,00 TL rayiç bedel talebinde bulunabileceğinden, davacı vekilinin talebi de nazara alınarak FSEK 68/1. maddesi gereğince maddi tazminat talebinin ıslah da nazara alınarak, rayiç bedelin 3 katı 67.500,00 TL olarak kabulüne karar verilmesinin gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davacının eserden kaynaklanan mali haklarına davalıların tecavüzde bulunduklarının tespitine, 67.500,00 TL. maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile davalılardan müteselsilen tahsiline, manevi tazminat talebi ve diğer taleplerin reddine, karar kesinleştiğinde hüküm özetinin, ülke genelinde yayınlanan tirajı yüksek gazetelerden birinde bir kez ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekilleri ve katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1 – Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2 – Dava, davacı tarafından dava dışı bir firmaya yaptırılan reklamın, senaryo, sahne tasarımları, dekor, kostüm, kurgu ve ana karakterlerinin davalılar tarafından taklit edildiği iddiasına dayalı, davalıların eylemlerinin önlenmesi, maddi sonuçlarının ortadan kaldırılması ile maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir.


Davacı vekili müvekkili tarafından dava dışı bir firmaya yaptırılan parfüm reklamının davalılar tarafından taklit edilerek bu taklit ürünün kullanıldığını, davalıların eyleminin müvekkilinin ürününe tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış, davalılar tarafından yapılan ortak savunmada, söz konusu esere ilişkin olarak herhangi
bir tecavüzün bulunmadığı, eserin senaryosunun Romanya’da yaşayan bir Türk vatandaşından bedeli karşılığında devralındığı bildirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu senaryonun devrine ilişkin olarak birtakım noter evrak örnekleri ile görseller sunulmuşsa da mahkemece davalı vekiline verilen süre içerisinde söz konusu evrakın apostil şerhini havi onaylı örneklerinin dosya içerisine sunulmadığı anlaşılmaktadır. Buna karşın dosya içerisinde mevcut olan evrakın incelenmesinde, Romanya resmi makamları tarafından onaylanmış senaryodan bahsedildiği, ancak bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere noter tarafından tasdik edilen işlemin ne olduğu konusunda tereddüt oluştuğu, buna karşın söz konusu evrakın özelliği gereği dava konusu uyuşmazlığı etkileyebilme olasılığının bulunduğu görülmektedir. Bu durumda söz konusu evrakın sıhhatinde tereddüte düşülmüş olmakla ilgili noter evrakının Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla getirtilmek suretiyle, Romanya’da yapılan noter işleminin konusunu oluşturduğu iddia edilen senaryonun davacıya ait eserle benzerliğinin bulunup bulunmadığı belirlendikten sonra sonuca gidilmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.


3 – Bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

 Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozma neden ve şekline göre, davacı vekilinin, temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 21/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay