“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/06/2012 tarih ve 2010/24-2012/146 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin ilk defa 14.05.1999 tarihinde “Simya Bilgisayar Donanım Eğitim Yayıncılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti” unvanıyla kurulduğunu; 16.03.2005 tarihinde ise unvanının son halini aldığını, ünvanının ayırt edici ilavesi olan “Simya” kelimesini içeren 2006/46208 sayılı “Simya+SY” ibareli markayı 22.09.2006 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde adına tescil ettirdiğini; müvekkilinin “SİMYA” kelimesini ilk defa marka ve ticaret unvanı olarak kullanıp tanınır hale getirdiğini; davalı şirketin müvekkilinin piyasada tanınır hale getirerek ticaret hayatına soktuğu “Simya” markasını tescil edildiği alanda kullanarak haksız kazanç sağlamaya çalıştığını, davalı “simya.com.tr” alan adını almış olduğundan müvekkilinin bu alan adını alamadığını, bu nedenle bir çok müşterinin yanlış yönlendiğini öne sürerek halen devam eden tecavüzün kaldırılmasını, “simya. com. tr” alan adının davacıya devrini, davalı aleyhine verilecek kararın bir gazetede yayın yoluyla kamuya duyurulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davacının unvanından habersiz olarak farklı bir bölgede, 2001 yılında “Simya Bilgisayar Sistem Malzemeleri İnşaat Doğrama Gıda ve Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti” unvanı ile faaliyete geçtiğini, tescilli ticaret unvanına dayanarak hukuka uygun şekilde 20.11.2001 tarihinden itibaren “Simya.com.tr” alan adını aldığını, alan adı tescilinde ilk gelen ilk alır ilkesinin geçerli olduğunu; davacının da “www.simyabilgisayar. com” alan adını tescil ettirip kullandığını; markasını ise davalı alan adından sonra tescil ettirdiğini; davacının, davalı kullanımlarını bildiği halde, 9 yıl gibi uzun süre sessiz kalarak, şimdi bu davayı açmasının hakkın kötüye kullanılması olduğunu, oysa davacının bir süre sadece kayden faaliyette olduğunu, dolayısıyla “simya” markasını ülke çapında yaygınlaştırma iddiasının gerçek dışı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu “simya.com.tr” ibaresinin alan adı olarak 20.11.2001 tarihinden itibaren davalı adına tescil edilmiş olduğu; alan adına bağlı olarak yayınlanan web sitelerinin arşiv araştırmasında yaklaşık olarak Temmuz 2002’den itibaren aktif olarak ürünlerinin pazarlanmasında kullandığı, davalının 2002’den itibaren bilgisayar donanım ve yazılımlarının satışı; 2004’ten itibaren ise bilgisayar hizmetleri alanında “Simya” ticari adı ile faaliyet gösterdiği; 25.01.2001’den itibaren “Simya” ibaresini ayırt edici unsur olarak içeren ticaret unvanını faaliyet alanı kapsamında yer alan “bilgisayar sistem malzemeleri alım satımı ve her türlü bilgisayar bakım, onarım servis hizmetleri” sunumunda kullandığı; öte yandan davacının da ayırt edici ilavesi davalı ile aynı yani “SİMYA” olan ticaret unvanını 18.05.1999 tarihinden itibaren tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan ettirdiği; faaliyet alanları içerisinde bilgisayar malzemeleri alım satımı ile bilgisayar bakım onarımı yani bilgisayar hizmetlerinin yer aldığı; “Simya+şekil” markasını da 42. sınıfta yer alan hizmetler için 25/10/2007 tarihinde tescil ettirip 30/11/2007 tarihinde ilan ettirdiği, dolayısıyla, davacının bu markasının davalının ticaret unvanı ve alan adı tescilinden yaklaşık 6 yıl sonra gerçekleştiği,tarafların aynı sektörde ve aynı ticari ad ile faaliyette bulunmaları da dikkate alındığında davacının, davalının bu kullanımlarını bilmediğine imkan bulunmadığı, davacının bu kullanımlarının başladığı 2004 yılından davanın açıldığı 2010 yılına kadar sessiz kaldığı; yine davalının bilgisayar sarf malzemeleri ile bilgisayar donanımı satışına ilişkin faaliyetlerinin davacının marka tescilinden önce 2002 tarihinde başladığı söz konusu emtialar davacının markası kapsamında yer olmadığı gibi, TTK madde 56 ve devam eden hükümler çerçevesinde haksız rekabet olarak değerlendirilemeyeceği, davacının alan adının tescilinden itibaren 9 yıl, bilgisayar malzemelerinde “simya” ibaresinin kullanılmasından itibaren 8 yıl ve ibarenin bilgisayar hizmetlerinde kullanımdan itibaren ise 6 yıl geçtikten sonra açılan bu davanın MK ‘nın 2. maddesi anlamında hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, bu nedenle davalı eylemleri marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet olarak değerlendirilemeyeceği, alan adı devri koşullarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Davacı vekili; kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay