“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.12.2011 tarih ve 2011/135-2011/238 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2000/09030 sayılı “SULTANAHMET MEŞHUR HALK KÖFTECİSİ+şekil” markasının tanınmış marka olduğunu, davalının “Super Fresh” markası adı altında satış yaptığı ürünlerde “Super Fresh Sultanahmet Köfte” ibaresini ürün ambalajında kullandığını ileri sürerek, markaya tecavüzün tespitine, durdurulmasına, önlenmesine, şimdilik 10.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili şirketin “Sultanahmet Köfte” ibaresini 2007/04733 ve 2010/01029 sayılı endüstriyel tasarım tescillerine dayalı olarak kullandığını, müvekkili şirketin tescilli fikri hakkına dayalı kullanımının tescilin hükümsüz kılınana kadar haksız rekabet ya da marka hakkına tecavüze konu oluşturmayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacı markasının Yargıtay kararlarıyla tanınmış marka olduğu, davalının üzerinde “Sultanahmet Köfte” ibaresi bulunan ambalaj desenini 11.11.2010 tarihli başvuru ile tasarım olarak tescil ettirdiği, 554 sayılı KHK hükümlerinin söz konusu tasarıma koruma sağladığı, tescile uygun olarak ambalaj şeklinde kullanımın yasal olduğu, sunulan ürün örneğinde ambalajın tescile uygun olarak kullanıldığı, bu şekilde kullanımın haksız rekabet veya marka hakına tecavüz oluşturmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar 554 sayılı KHK’nın 3. maddesi uyarınca davalı adına tescilli tasarımın görsel unsurları dışında kalan dava konusu “Sultanahmet Köfte” ibaresinin tasarım korunmasına dahil edilmesi mümkün değilse de, somut uyuşmazlıkta davalı kullanımının davacının marka hakkına tecavüz oluşturmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay