“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/05/2011 tarih ve 2010/49-2011/106 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirket tarafından 30, 32, 35 ve 39. sınıflarda tescil edilmek üzere yapılan 2008/30138 başvuru numaralı ”…+şekil” ibareli marka başvurusuna, müvekkili adına 2001/12672 sayılı 29 ve 30. sınıflarda tescilli tanınmış ”…” ibaresini taşıyan marka başta olmak üzere, muhtelif sayılı ve tarihlerde, farklı sınıflarda da tescilli aynı ibareyi taşıyan markaları dayanak gösterilerek yapılan itirazın … tarafından reddedildiğini, markaların ve emtia sınıflarının iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, davalının kötüniyetli olarak tescil başvurusunda bulunduğunu ileri sürerek, davalının … Başkanlığı nezdinde 2008/30138 başvuru numarası ile kayıtlı “…+şekil” markasının hükümsüzlüğüne, iptaline, sicilden terkinine, …’nın 20.01.2010 tarih ve 2010-M-44 sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, başvurudaki kelime unsurunun yazım karekterinin bu unsur üzerinde yer verilen çiçek demetinin ve kullanılan renklerin bir bütün halinde marka kompozisyonunun davacı markası ile benzer çağrışımlar yaratması ve davacı markasının yanaşma ve başvurunun davacının reklam gücünden yararlanma kastı ile iltibas yaratmak amacıyla ve kötü niyetle yapıldığı, zira aynı konularda ticaret yapan davalının davacı markalarından ve marka kompozisyonlarından haberdar olmadığının TTK. 20. maddesi kapsamında düşünülemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulü ile …’nın 20/01/2010 tarih 2010/M-44 sayılı kararının iptaline, davalı şirket adına tescilli 2008/30138 kod numaralı ‘’şekil+…’’ markasının tescilli olduğu 30, 32, 35, 39 sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 20.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay