“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/09/2011 tarih ve 2006/36-2011/368 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, asıl ve birleşen davada, müvekkili şirketin ticaret ünvanındaki Ege Birlik ibaresinin ünvanının esaslı unsurunu oluşturduğunu, davalı şirketin de aynı ünvanı kullanarak müvekkilinin ünvanı ile markasına tecavüz ettiğini ayrıca tescilli ticaret ünvanı nedeniyle davalı adına tescilli “Ege Birlik” markasının hükümsüz kılınması gerektiğini ileri sürerek asıl davada unvanına vaki tecavüzün men’ine, davalı şirketin ticaret ünvanı ile markasının ticaret sicilinden terkikine karar verilmesini, birleşen davada da, davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davacının davasını uzun süre sonradan açtığını, davacının haksız rekabeti ispatlaması gerektiğini, müvekkilinin başvurusunu yapmış olduğu markanın tanınmış bir marka olduğunu ve bu kapsamda terkinin talep edilemeyeceğini, her iki şirketin farklı nev’ide kurulduğu için tüketiciler nezdinde karıştırılmasının mümkün olmadığını savunarak savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, ticaret ünvanının esas unsurunun üçüncü kişilerce marka olarak tescil edilmiş olması markanın hükümsüz kılınması için yeterli bir neden olduğu, asıl ve birleşen davaların davalıları adına tescilli olan 2004 17059 tescil numaralı markanın hükümsüzlük koşulları oluştuğu, marka hükümsüzlüğü talebinin 5 yıllık hak düşürücü sürenin bitiminden önce açıldığı gerekçesiyle asıl davanın kabulü ile davalının davacının isim hakkına tecavüzünün MEN’İ ile Ege Birlik ibaresinin davalı şirketin ticaret ünvanı ve markasından silinmesine, davacı şirketin maddi ve manevi
tazminat haklarının saklı tutulmasına, birleşen davanın kabulüyle davalı …’ın maliki bulunduğu 07/06/2004 tarih ve 2004 17059 numaralı Ege Birlik (+) şekil ibareli marka tescil belgesinin TPE markalar sicilinden terkin edilerek markanın hükümsüzlüğüne, davalının her türlü haksız rekabetinin önlenmesine, davacı şirketin maddi ve manevi tazminat haklarının saklı tutulmasına karar verilmiştir.


Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 6762 sayılı TTK’nın 54. maddesi uyarınca davalı şirket adına tescilli ticaret unvanının terkini koşullarının gerçekleşmiş bulunmasına göre, davalılar vekilinin asıl davaya yönelik olarak aşağıdaki bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2- Ancak, asıl davada “Ege Birlik” ibaresinin asıl davanın davalısı şirket tarafından ticaret unvanı ve marka olarak kullanılmasının önlenilmesi de talep edilmiştir. Ticaret sicilinden terkin edilinceye kadar davalı şirket tarafından tescilli ticaret ünvanının kullanımı haksız rekabet oluşturmaz. Öte yandan, davalı şirketin söz konusu ibareyi tescilsiz marka olarak da kullandığı hususunda herhangi bir kanıt sunulmadığı halde, mahkemece karar yerinde asıl dava davacısının isim hakkına tecavüzün menine şeklinde hüküm kurulması isabetli değildir.


Ayrıca, uyuşmazlık konusu ibare 556 sayılı KHK uyarınca davalı şirket adına marka olarak tescilli iken birleşen davanın davalısı …’a ve onun tarafından da HUMK’nun 186. maddesi uyarınca davaya teşmil olunan …a devredildiği anlaşıldığı halde “Ege Birlik ibaresinin davalı şirketin markasından SİLİNMESİNE” şeklinde hüküm tesisi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle de asıl davanın davalıları yararına bozulması gerekmiştir.


3- Birleşen dosyaya yönelik temyiz itirazlarına gelince, hükümsüzlüğü istenen 2004/17059 sayılı “Ege Birlik + şekil” ibareli markanın, ilk maliki davalı şirket tarafından 17/03/2006 tarihli marka devir sözleşmesine istinaden davalılardan …’a devredildikten sonra, bu davalı tarafından 10/10/2007 tarihli marka devir sözleşmesine istinaden davalı …’a devren geçtiği halde, markada malik sıfatı kalmayan davalı … adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle birleşen dava yönünden birleşen davanın davalısı … yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

 Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle, davalılar vekilinin asıl davaya yönelik diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenle asıl dava davalıları vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün yukarıda yazılı nedenle asıl davanın davalıları Ege Birlik Gıda Ltd. Şti. ve … yararına BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenle birleşen dava davalısı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün yukarıda yazılı nedenle birleşen dava davalısı … yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz eden davalılara iadesine, 23/09/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay