“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08.12.2011 tarih ve 2010/4-2011/499 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili,müvekkilinin PİERE CARDİN isimli 97/207269 no’lu ve 98/019477 no’lu 2006/23103 no ile Pıerre,2006/23102 no ile Cardın,2006/31587 no ile Pierre Cardın Signature, 2007/06254 no ile Prr Crdn markası,2007/39496 no ile Pierre Cardin markalarının sahibi olduğunu, ayrıca 2007/36227 no/lu markasındaki 27. sınıf (halı) 20.07.2007 tarihinden itibaren müvekkili adına tescilli olduğunu, davalının Cardin ibareli 2006 -17910 Sayılı markasının müvekkilinin markası ile iltibas oluşturduğunu, müvekkilinin Pierre Cardin markasının Bay Pierre Cardin’den devir sözleşmesi ile kısmen devraldığını, davalının başvurusunun, davacı markalarının tanınmışlığından haksız yararlanmayı amaçlayıp kötü niyetli bir başvuru olduğunu belirterek 2006-17910 numaralı Cardin ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve davalı aleyhine 100.000,00 TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının dünyaca tanınmış olduğunu iddia ettiği Pierre Cardin markasının gerçek sahibi olmadığını, Cardin ibareli pek çok markanın müvekkilinden önce başkalarınca tescil ettirildiğini, müvekkilinin yoğun çalışmaları sonucu Cardin markasının bilinir hale geldiğini, davacı markası tanımış olsa bile bütün sınıflarda davacıya koruma hakkı vermeyeceğini,davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını,müvekkilinin tescilli bir markayı kullanması nedeniyle tazminat isteminin yerinde olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;davalının markasının başvuru tarihinin 21.04.2006 olduğu, davacının markalarının başvuru tarihlerinin 2006-23103 nolu markasının 17.05.2006 , 2006-23102 markasının 17.05.2006, 2007-06254 nolu markasının 07.02.2007, 2007-39496 nolu markasının 20.07.2007, 2007-36227 nolu markasının 06.04.2007 tarihli olup, daha sonra ki bir tarihte tescil başvurularının yapıldığı, dolayısıyla anılan markaların hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri sürülmesinin mümkün olmadığı, bu durumda davacıya ait sadece 97/207269 nolu Pierre Cardin ve 98/019477 nolu Pierre Cardin markalarının hükümsüzlük sebeplerinin  irdelenebileceği, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-b kapsamında yapılan değerlendirmede her iki marka arasında bu anlamda aynılık veya ayırt edilmeyecek düzeyde bir benzerlik bulunmadığı, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8/1-b maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde hüküm fıkrasında belirtilen eşyalarla ilgili olarak her iki marka arasında aynılık ve benzerlik olduğu bu yüzden davalı markasının anılan mallar açısından iltibas tehlikesi oluşturduğu,bu nedenle 8/4 maddesindeki koşulun da oluştuğu yani davalı tarafın davacı markasının tanınmışlığından yararlanma, itibarina veya ayırt ediciliğine zarar verme tehlikesinin doğduğu,bununla birlikte davalı markasının tescil aşamasında davalının uyarılmış olması ve kullanıma yönelik delillerin tarihlerinin dava tarihine olan yakınlığı gözönüne alındığında sessiz kalma nedeniyle hak kaybı koşullarının bulunmadığı, ancak davalı marka kullanımının tescil hakkına dayanması sebebiyle herhangi bir tazminat borcunun olmayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalı adına tescilli olan 2006/17910 nolu 20 ve 27 nci  sınıflarda  tescilli Cardin markasının çeyiz sandıkları, yatak şilteleri, yaylı şilteler, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, tahta kutular, sandıklar, perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları,ahşaptan, ahşap yerine geçen maddelerden veya sentetik malzemelerden, alet – edavat ve kap-kacaklar için saplar, kulplar, tutamaklar, düğmeler, yataklar, bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler, sentetik malzemeden mamul yer döşmeleri malları açısından 556 sayılı KHK’nın 8/1-b, 8/4 maddeleri gereğince sicilden terkinine ve hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde markanın kullanımının durdurulmasına karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 16.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay