“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.02.2008 tarih ve 2005/537-2008/30 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin tanınmış nitelikteki “DİDO” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin “Şekil + seafood treats DODO” markasının 29/1. sınıftaki ürünler yönünden tescili için davalı TPE’ye müracaatta bulunduğunu, bu başvuruya müvekkilinin yaptığı itirazın kabul edilmediğini, oysa taraf markalarının benzer olduğunu ve tescilin doğru olmayacağını ileri sürerek TPE YİDK’nın 2005/M-918 sayılı kararının iptaline ve 2003/1143 sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıların İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre taraf markalarının KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında görsel, sözel ve düşünsel anlamda benzer oldukları gerekçesiyle TPE YİDK’nın 2005 M-918 sayılı kararının iptali ile dava konusu 2003/1143 sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 04.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay