“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/03/2012 tarih ve sayılı 2011/235-2012/47 kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “BMW”, “BMW logo” ve “MINI logo” markalarının davalı tarafından izinsiz olarak www.genclerservis.com alan adlı internet sitesinde, “Gençler Servis” adı altında faaliyet gösteren işyerinin camında, tabelasında, kart vizitlerinde, faturalarında, el ilanlarında aynen ya da değiştirilmek, kötüleştirilmek suretiyle kullanıldığını, müvekkilinin yetkili satıcısı olunduğu izlenimi yaratıldığını, davalıya ihtarnameler gönderilmiş ise de eylemlerine devam ettiğini ileri sürerek, davalı tarafından yaratılan iltibas, tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, marka tecavüzü ve haksız rekabetin önlenmesini, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının üstte büyük harflerle “Gençler Servis” ibaresini yazdıktan sonra bunun altında küçük puntolarla davacı markalarını yazıp kullandığı, 556 sayılı KHK’nın 12. maddesinin bazı hallerde üçüncü kişiler tarafından markanın kullanılması imkanını getirdiği, davalının kullanımının madde kapsamında olduğu ve marka hakkına tecavüz teşkil etmediği, özel servis olarak faaliyette bulunan davalının işyeri tabelası ve tanıtım vasıtalarında davacı markalarını kullanmasının işinin gereği sayılması gerektiği, bunun ölçüsünün bayi imajı verilmemesi olduğu, davalı tarafından kullanılan asıl unsur işletme adı olduğundan bayi imajı verilmediği gibi kullanımın haksız rekabet oluşturacak nitelikte olmadığı, davalının internet sitesindeki kullanım şekli ise bayi imajı verecek şekilde olduğu, hükmün ilanı için gerekli şartların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, http://www.genclerservis/bmw-servisi/bmw-yetkili-servisi/ ibareli alt alan adındaki “bmw-servisi” ve yine “bmw – yetkili – servisi” ibarelerininde aynı ibarelerin web sayfasında kullanılmasının davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tesptine, tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesine ve giderilmesine, bu bağlamda; BMW yetkili servisi intibaını uyandıran “bmw-servisi” ve “bmw-yetkili-servisi” ibarelerinin belirtilen alt alan adı ile web sayfasında kullanılmasının durdurulmasına ve önlenmesine, diğer kullanımlarla ilgili diğer sair taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2-Ancak, dava dilekçesinin ve davacı vekilinin bilirkişi raporuna itirazlarını içeren dilekçenin 6. sayfalarında fotoğrafları yer alan, BMW logosunun alt kısmına “GENÇLER” ibaresi yazılması şeklindeki kullanımın da marka hakkına tecavüz oluşturduğu iddiasıyla dava açılmış, mahkemece yazılı gerekçeyle bu kullanımla ilgili davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, bu kullanımın 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi kapsamında olmadığı düşünülmeksizin davanın bu kullanım yönünden de reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabul ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine 05.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay