“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/07/2013
NUMARASI : 2011/307-2013/342

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/07/2013 tarih ve 2011/307-2013/342 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 14/11/2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacılar vekili Av. Ö. K.. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili firmaların spor giysiler, spor malzemeleri ve ayakkabı üreticisi olup pek çok tanınmış marka ve tasarımın sahibi bulunduğunu, davalılar tarafından üretilerek piyasaya sunulan dava dilekçesinde fotoğrafları sunulan spor ayakkabılar üzerinde müvekkiline ait tanınmış the trefoil ve 3 şerit olarak bilinen markaların aynılarının iltibas yaratacak şekilde kullanıldığını, davalıların eylemlerinin haksız rekabet ve markaya tecavüz teşkil ettiğini, yine müvekkiline ait SUPERSTAR ve FURANO olarak adlandırılan modellerin de iltibasa yol açacak şekilde davalı tarafından kullanıldığını, davalının söz konusu ayakkabıları www…..com.tr ibareli internet sitesinde kamuya sunduğunu ileri sürerek, davalının dava konusu ayakkabılar üzerinde kullandığı işaretlerin müvekkilinin tanınmış the trefoil ve 3 şerit olarak adlandırılan markalarına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespitine, menine, davalıların dava konusu ürünlerinin tasarım dizayn, model ve diğer kamuoyuna sunuluş biçimleri itibariyle müvekkilinin ürünleri ile iltibas ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, dava konusu ayakkabılara, basılı evrak vs. el konulmasına, imhasına, 556 sayılı KHK’nın 62/-b, TTK’nın 58/e, 20/2 ve BK’nun 49. maddeleri uyarınca 80.000 TL manevi, 556 sayılı KHK’nın 62/b, 64,65,66,67,68. maddeleri uyarınca şimdilik 10.000 TL maddi tazminatın tahsiline, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiş, karşı davanın da esastan reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının dayandığı marka tescil belgelerinin hükümsüz olduğunu, müvekkili A.. E..’na husumet düşmeyeceğini, davacının tescilli 4 şerit markası bulunmadığını, müvekkilinin dava konusu orijinal ürünleri dava dışı … Ltd.Şti’nden satın aldığını, müvekkilinin taklit ürün üretip sattığına dair delil bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiş, karşı davada, davacıların dayandığı markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesi nedeniyle eylemlerinin TTK’nın 57/3. maddesi uyarınca haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin tespiti ve şimdilik 1.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davalıların 125-101, 123-2392, 090-038, 001-777, 126-726, 011-51 ve 029 kod numaralı olarak piyasaya sürdüğü spor ayakkabılarda CHE ibaresi kullanılmış ise de davacı tarafa ait ADİDAS markasının tescilli olduğu 3 şerit markası ve trefoil şekil markalarının kullanılması, ürün ve modellerin benzer olmasından dolayı iltibas tehlikesi yarattığı, davalıların eyleminin davacının marka hakkına tecavüz teşkil ettiği, TTK’nın 54/2 maddesi uyarınca davacıya ait markanın kullanımı dürüstlük kuralına aykırı olduğundan haksız rekabet koşullarının da oluştuğu, davalı taraf defterlerini ibraz etmeyip davacının lisansa dayalı tek taraflı delilleri ile sonuca ulaşılması mümkün olmadığından BK’nın 50. maddesi gereğince davalı tarafın kullanımı, davacı markasının tanınmışlığı dikkate alınarak 10.000 TL maddi tazminata ve olayın oluş şekline göre 25.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği, davalı A.. E.. şirketi temsile yetkili kişi olup dava konusu eylemlerden dolayı 556 sayılı KHK gereği sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle davacı tarafa ait 3 şerit ve “the trefoil ” markalarının davalı tarafından spor ayakkabılar üzerinde kullanılmasının davacı tarafın markasına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespiti ve men’ine, davalı tarafın piyasaya sunduğu 125-101, 123-2392, 090-038, 001-777, 126-726, 011-51, 029 kod numaralı ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesine, piyasada olanlara el konulmasına, ürün imhasına, BK’nın 50. madde gereği 10.000 TL maddi tazminatın ve 25.000 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, karar kesinleştiğinde gazetede ilanına karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalılara ait dava konusu ürünlerden birinin numarası 011-51029 olmasına rağmen mahkeme gerekçesinde “011-51 ve 029”, hükümde “011-51, 029” olarak yazılmasının mahallinde her zaman düzeltilmesi mümkün maddi hata niteliğinde bulunmasına göre davacı karşı davalılar vekilinin aşağıdaki (2) ve (3) nolu bentlerin, davalı karşı davacılar vekilinin aşağıdaki (4) nolu bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Ancak, asıl dava marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacılar vekili, dava dilekçesinde müvekkili adına tescilli “üç şerit” ve “ the trefoil” olarak bilinen tescilli markalarına davalıların taklit olarak ürettikleri 125-101, 123-2392, 090-038, 001-777, 126-726 ve 011-51029 kod numaralı ürünler ile tecavüzde bulunduğu iddia edilerek marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti yanında yine müvekkiline ait SUPERSTAR ve FURANO olarak bilinen modellerine de davalıların ürettiği 125-101, 123-2392, 001-777, 126-726 kod numaralı ürünler ile tecavüzde bulunduğu iddia edilerek haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi de talep etmiştir. Mahkemece, davacı tarafa ait “3 şerit” ve “the trefoil” markalarının davalı tarafından spor ayakkabılar üzerinde kullanılmasının davacı tarafın markasına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespiti ve men’ine karar verilmiştir. Davacıların dayandığı SUPERSTAR ve FURANO olarak bilinen modellere tecavüz iddiası ile ilgili olarak ne mahkeme gerekçesinde ne de hükme esas alınan bilirkişi raporunda bir tespit bulunmamaktadır. Mahkemece, davacıların dayandığı SUPERSTAR ve FURANO olarak bilinen modellere tecavüz iddiasına ilişkin olarak olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


3-Yine mahkemece, davacı tarafa ait “3 şerit” ve “the trefoil ” markalarının davalı tarafından spor ayakkabılar üzerinde kullanılmasının davacı tarafın markasına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespiti ve men’ine karar verildikten sonra buna bağlı olarak davacıların manevi tazminat talebinin de kısmen kabulü ile 25.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş ise de davacılar tescilli markaları yanında SUPERSTAR ve FURANO olarak bilinen modellerine de dayandığından bunlarla ilgili olarak verilecek karar manevi tazminatın miktarına da etki edeceğinden davacılar vekilinin manevi tazminata ilişkin temyiz isteminin de kabulü ile kararın manevi tazminat yönünden davacılar yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


4-Davalılar vekili, cevap dilekçesinde asıl davaya ilişkin savunmalarını bildirdikten sonra harcını da yatırmak suretiyle karşı dava olarak, davacıların dayandığı markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesi nedeniyle davacıların eylemlerinin TTK’nun 57/3. maddesi uyarınca haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin tespiti ve şimdilik 1.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir. Mahkemece davalılar vekilinin karşı davası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiştir. Karşı dava hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da doğru görülmemiş, kararın bu yönden davalı karşı davacılar yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı karşı davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı-karşı davalılar yararına BOZULMASINA, (4) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı-karşı davacılar yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davalılar-karşı davacılardan alınarak davacı-karşı davalı A.. A..’ye verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 14/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay