“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 15/10/2012
NUMARASI : 2011/531-2012/584

Taraflar arasında görülen davada Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/10/2012 tarih ve 2011/531-2012/584 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 06/05/2014 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklama ile anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin hak sahibi olduğu “B.. ve “B.. Y.. T.. markaları altında cafe-restaurantın faaliyet gösterebilmesi için davalı ile franchising sözleşmesi ve daha sonra ek protokol düzenlendiğini, ancak davalının sözleşme ve ek protokol hükümlerine aykırı davranarak, işyeri reklam ve tanıtım araçlarında “BENZİN” ve “B.. Y..T. markalarının yanında “D..ve “B.. ibarelerini kullandığını ileri sürerek, davalının gerek franchising sözleşmesi gerekse protokol hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle sözleşmede yazılı 50.000 Amerikan Doları tutarındaki cezai şarta ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik, 50.000 TL tutarındaki cezai şartın, protokole göre ödenmemiş olan 13.500 TL tutarındaki araç kredisinin, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL maddi tazminatın ve 100.000 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile davacı adına tescilli olan markaları, davalının başka markalarla birlikte iş yerinde protokol hükümlerine aykırı olarak kullanmasının 556 sayılı KHK’nın 61/c maddesine göre önlenmesine, marka hakkına tecavüz teşkil eder şekilde davalı tarafından kullanılan tabela, afiş, broşür, menü, giysi ve sarı taksi ile logoların kaldırılmasına, 556 sayılı KHK’nın 66/b maddesine göre 3.013,40 TL maddi tazminat ile ödenmeyen araç kredisinden doğan 13.500,00 TL’nin ve 556 Sayılı KHK’nın 62/b maddesi uyarınca takdiren 15.000,00 TL manevi tazminat ile 50.000 TL cezai şartı alacağının faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemlerin reddine, kesinleşmiş karar özetinin gazetede ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili ile katılma yolu ile davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Mahkemece verilen karar davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından yasal sürede temyiz edilmişse de davacı vekili tarafından verilen 11.04.2013 tarihli dilekçe ile davadan feragat edilmiştir. Hüküm kurulduktan sonra ancak henüz kesinlik kazanmadan davadan feragat edildiğinin anlaşılmasına göre vaki feragatin mahkemece değerlendirilmesi gerektiğinden kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


2-Bozma neden ve şekline göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 08/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay