“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.09.2010 gün ve 2009/17-2010/175 sayılı kararı bozan Daire’nin 28.03.2013 gün ve 2011/4725-2013/6181 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili ile davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…” markasının sahibi olduğunu, bu ibarenin …’nin 13/12/2004 tarihli kararı ile tanınmış marka statüsünde olduğunu, davalı … A.Ş’nin müvekkilinin izni ve bilgisi olmaksızın müvekkiline ait “…” markası basılı tüpleri kendi dolum tesisinde doldurarak, diğer davalı … ile birlikte piyasaya sunmak üzere iken Siirt İli Kurtalan Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arama neticesinde toplam 35 adet “…” markalı tüplerin ele geçirilerek yed-i emine teslim edildiğini, davalıların yaptıkları haksız eyleme son vermek yerine 13/01/2009 tarihinde Siirt İli, Baykan İlçesi Jandarma Komutanlığı’nca yapılan aramada, yine “…” markalı toplam 26 adet taklit tüplerin ele geçirildiğini ve bu durumun haksız rekabet ve müvekkilinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek davalıların yaptığı tecavüzün tespitine ve men’ine, tespit edilen müvekkil şirkete ait tüplere el konularak imhasına, davalılardan … A.Ş.’ne ait tesiste makine, teçhizat, tank, konveyör, tüp taşıma bandı ve dolum makineleri gibi tüp dolumuna yarayan tüm teçhizat ve aletlere el konularak imhasına, 41.670 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminatın, 14/10/2008 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılardan … LPG Dolum A.Ş. vekili, el konulan tüplerin diğer davalıya ait araçta bulunduğunu ve müvekkiliyle ilişkilendirilmesinin yalnızca diğer davalının beyanı ve müvekkilinin bayisi olması nedeniyle yapıldığını, müvekkiline ait Batman dolum tesislerindeki mevcut sistemin, bandrolsüz gaz çıkış kapağı takmasına olanak tanımadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı …, davaya yanıt vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı … ile davalı şirketin davacı markalarını izinsiz olarak bayilik veya lisans sözleşmesi bulunmadığı halde söz konusu tüpler üzerinde kullanarak, tescilli … markasına tecavüz ettiği ve fiillerinin ayrıca haksız rekabette oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davacının tescilli … markasına davalıların tecavüzde ve haksız rekabette bulunduklarının tespiti ile men ve ref’ine, davalı … LPG Dolum A.Ş.’nin dolum tesislerinde bulunan … markasını taşıyan tüpler ile … markası altında dolum yapma teçhizatının tespiti halinde imhasına, 41.670 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın 13.01.2009 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalılardan tahsiline ve hükmün ilanına dair verilen kararın tüm taraflar vekillerince temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizin 28.03.2013 günlü ilamında açıklanan nedenlerle bozulmuştur.

Yargıtay Kararı


Davacı vekili ile davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekili ile davalı şirket vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ile davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 01,95 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacı ile davalı şirketten ayrı ayrı alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 02.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay