“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2013 tarih ve 2012/223-2013/152 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili İspanya menşeli CAMPER S.L.’nin “CAMPER” markası adı altında ürettiği ayakkabıları dünya çapında piyasaya sürdüğünü, Türkiye’de ilk kez …/…/1994 tarihinde 157366 sayı ile tescil edildiğini ve koruma altında olduğunu, müvekkilinin kendi üretimi olan orijinal tasarımlarına ait “şekil” markalarının da … nezdinde tescilli 2006/36320 ve 2007/42081 sayı ile …. sınıfta tescilli olduğunu, davalının “RICCARDO COLLI” markası adı altında müvekkilinin birebir kopyalarını üreterek piyasaya sürdüğünü, bu nedenle oluşan markalarına tecavüzün ve haksız rekabetin ile müvekkilinin özgün ayakkabı modellerine iltibas suretiyle yaratılan haksız rekabet durumunun tespitini, önlenmesini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, davalının iltibas yaratan tüm ürünlerinin üretiminin, satış ve dağıtımının, ithal ve ihracının, … içi ve dışında satışının önlenmesini, bu şekilde üretilmiş ürünlerle ilgili yayın, broşür, ambalaj, ilan, reklam afiş, vs. her türlü tanıtım malzemesi, ve basılı materyalin bulundukları yerden toplatılarak muhafazasını ve verilecek hükmün ilanını talep ve dava etmiş; 28/06/2013 havale tarihli dilekçesi ile, dava dilekçesinin sonuç ve istem kısmını, müvekkilinin söz konusu markalarına ve ürün modelleri ile iltibas oluşturan davalı ürünlerinin imhasına karar verilmesi yönünde ıslah etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının tek taraflı talebi doğrultusunda yapılan tespiti ve bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, ürünlerinin Camper ürünleriyle aynı olmadığını, benzer tarafların dikkate alınarak zorlama ve hatalı yorum yapıldığını, kendilerine bu tespit talebi, kararı ve raporunun tebliğ edilmediğini, bu nedenle kabul etmediklerini ve davada dikkate alınmamasını talep ettiklerini, davacı şekil markasının sektörde sıkça kullanıldığını, özgün olmadığını, yıllardır gerek dünyada gerekse de Türkiye’de birçok firma tarafından kullanıldığını, tüketicilerin bu markaları karıştırma ihtimalinin bulunmadığını, iltibas yoluyla haksız rekabetten söz edilemeyeceğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davacının tescilli şekil markasındaki ayakkabı görselleri ile davalıdan tespit sırasında alınan ürün örnekleri, yine noter tespiti sırasında elde edilen görseller karşılaştırılıp topluca değerlendirme yapıldığında, davacının 2006/36320 sayılı şekil markasındaki ayakkabı görselinin yan kısmındaki ve taban kısmındaki şekil ile 2007/42081 sayılı şekil markasının gerek yan, gerekse arka üst kısmındaki şekil ve spor dikişler davalının Ricardo Colli ibareli markası altında ürettiği ayakkabılarda balon taban diye tabir edilen taban şekli, teknik zorunluluk olmamasına ve seçenek özgürlüğü bulunmasına rağmen davacının şekil markasındaki ayakkabıların arka ve üst kısımlarının şekli ve hatta spor dikiş şekilleri, bağcık kısımları ile dikişlerin kullanılış açıları dahi aynen taklit edilmek suretiyle davacının Camper ibareli markası ile tescilli ayakkabı şekil markalarını kullanmak suretiyle ürettiği orijinal ayakkabılara bire bir benzeterek 556 Sayılı KHK’nın 9/1-b ve 61. maddelerinde belirtildiği üzere markaya tecavüz oluşturacak şekilde ürettiği ayakkabılarda kullandığı, bu fiilin ayrıca 6102 sayılı …’nın 55. maddesinde ifadesini bulan haksız rekabeti de oluşturduğu gerekçesi ile, davanın kabulü ile, davacının spor ayakkabı şekil markalarına davalının tecavüzde ve haksız rekabette bulunduğunun tespiti ile men ve ref’ine, davacının 2006/36320 ve 2007/42081 sayılı ayakkabı şekil markaları ile iltibas oluşturan davalı ayakkabılarının üretimin, satış ve dağıtımının, ithal ve ihracının ve bu ürünler ile ilgili her türlü tanıtım materyallerinin internette kullanılmasının önlenilmesine, taklit ürün ve bu ürünlerle ilgili tanıtım materyalleri var ise toplatılarak imhasına ve karar özetinin ilanına karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlığın hakimin hukuki bilgisi ile çözümlenebilecek nitelikte bulunmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak-Yargıtay