“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/06/2013
NUMARASI : 2013/13-2013/126

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/06/2013 tarih ve 2013/13-2013/126 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirket ile franchise sözleşmesi imzaladığını, buna göre 5 yıl süre ile 15.000 TL+KDV bedel karşılığı marka kullanım hakkı elde ettiğini ancak 1 yıl dahi dolmadan sözleşmenin feshedildiğini kullanılmayan 4 yıl 2 aylık kısma tekabül eden 12.500,00 TL marka kullanım bedeli alacağının şimdilik 3.000,00 TL’sinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacıya aktarılan know how’un kullanılmakla tükendiğini, iadesinin mümkün olmadığını, bu nedenle karşılığı ödenen bedelin de iadesinin olamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davacının sistemin iyi işlememesi nedeniyle zarar ettiği iddiasında bulunduğu, davalı tarafın sözleşmenin devam ettiği konusunda davacıya her hangi bir ihtar çekmediği, bu suretle feshi davalının da kabul ettiği, peşin alınan marka kullanım bedelinden kullanılmayan döneme tekabül eden bedelin iade edilmesi gerektiği gerekçesiyle davacının 11.308,00 TL alacağı bulunduğu kabul edilerek taleple sınırlı olarak 3.000 TL’nin 20/03/2008 (sözleşmenin fesih tarihi) tarihinden işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava, marka kullanım bedelinin iadesi talebine ilişkindir. Davacı, 5 yıl süre ile yapılan marka kullanım hakkı sözleşmesinin 10 ay yürürlükte kaldığını ve bu suretle toplamda 12.500,00 TL davalıdan alacaklı olduğunu dava dilekçesinde açıkça hesaplamış ve dile getirmiş ancak şimdilik 3.000,00 TL alacak talebinde bulunduğunu söyleyerek kısmi dava açmıştır. Oysa, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK 109. maddesi uyarınca talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. Mahkemece, anılan kanun hükmü değerlendirilmeden esasa girilerek hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


2- Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın re’sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek bulunmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay