“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/01/2013 tarih ve 2009/369-2013/11 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl ve birleşen davada davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 10.06.2014 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ve davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, davalının müvekkilinin tescilli “….” markasını 2006 yılı Mart ayında İzmir’de gerçekleştirilen mermer fuarında izinsiz olarak kullandığını, Türkçe ve İngilizce ürün kataloglarında bu markaya yer verdiğini, ihtara rağmen davalının müvekkilinin markasını kullanmayı sürdürdüğünü ileri sürerek, davalı kullanımının haksız olduğunun tespiti ile bu kullanımın durdurulmasına ve men’ine, şimdilik 10.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, markanın haksız kullanım halini oluşturan her türlü davalı malzemesinin, reklam broşürünün, katalog, irsaliye, fatura vb tüm metaryelin imhasına karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davada ise aynı hukuki gerekçelerle 13-16 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuardaki davalı kullanımının haksız olduğunu iddia ederek, haksız kullanımın tespitini, kullanımın durdurulmasını ve men’ini, 5.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın tahsilini, markanın haksız kullanımını oluşturan her türlü metaryele el konularak imha edilmesini ve kararın ilanını talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen davada davalı vekili, dava konusu markanın tanınmış olmadığını, müvekkilinin bej renkli mermere …. adını koyduğu esnada bu ismin davacı şirket tarafından tescil ettirildiğini bilmeden katalog bastırıp fuarlarda sergilediğini, 2006 yılı Mart ayında İzmir’de yapılan fuarda bu ismin davacı şirket tarafından kullanıldığı anlaşılınca müvekkilinin ürettiği mermerin isminin ….a olarak değiştirildiğini, …. ibaresini 2006 yılı Mart ayından beri kullanmadığını savunarak, her iki davanın da reddini istemiştir.Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl davanın yetki yönünden reddine dair verilen karar Dairemizce bozulmuş, bozmaya uyulmuş, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacı ve davalı şirketlerin mermer üretimi alanında çalıştıkları, davalının davaya konu kullanımlarının davacının tescilli markasına tecavüz oluşturduğu, maddi tazminatın BK.nun 50 ve devamı maddeleri gereğince belirlendiği, manevi tazminat koşularının oluştuğu gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, asıl ve birleşen davada davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1.707,75 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay