“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/12/2012 tarih ve 2011/441-2012/249 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 01/07/2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

 
Davacı vekili, davalının üretimini yaptığı ürünlerin ambalajlarında müvekkiline ait TSE markasının izinsiz olarak kullanıldığını, bunun müvekkiline ait marka hakkına tecavüz olduğunu ileri sürerek, davalının markaya tecavüzünün tesbit ve meni ile 6.500,00 TL maddi ve 32.500,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin üretimini yaptığı ütülerin ambalajlarında sehven davacıya ait markanın basılı olduğunu, durumun fark edilmesi üzerine bu ambalajların kullanılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafından davacıya ait markanın izinsiz olarak ürettiği ürünlerin ambalajlarında kullanılmasının markaya tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davalının davacı markasına tecavüzünün tesbit ve menine, 6.500,00 TL maddi ve 5.500,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine aşağıda yazılı bakiye 795,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, davacı taraf harçtan muaf olduğundan davacıdan harç alınmasına mahal olmadığına, 01/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay