“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.05.2012 tarih ve 2010/77-2012/157 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 04.09.2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına tescilli bulunan “TSE” markasının, davalı tarafından müvekkili ile sözleşme akdedilmeksizin kullanıldığının kolluk görevlilerince tespit edildiğini, bu durumun müvekkilinin marka hakkına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalının tecavüzünün önlenmesine, 9.440 TL maddi, 47.200 TL manevi tazminatın tespit tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanınan karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşeleri


Davalı vekili, müvekkilinin imalatçı olmadığını ve söz konusu ürünler üzerindeki “TSE” markasının müvekkili tarafından değil, imalatçı şirketler tarafından kullanıldığını, bu şirketlerin de davacı ile yaptıkları sözleşmelere dayalı olarak söz konusu markayı kullanma yetkilerinin bulunduğunu, müvekkilinin tabelasındaki “TSE” markasının müşterileri bilgilendirmek amaçlı olduğunu, müvekkilinin kullanımının 556 sayılı KHK’nın 12. maddesine uygun bulunduğunu, tazminat koşullarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı adına tescilli bulunan “TSE” markasının, davalı tarafça izin alınmaksızın yangın söndürme tüpleri üzerinde kullanıldığı, bu eylemin davacının marka hakkına tecavüz oluşturduğu, TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi hükümleri uyarınca maddi tazminat miktarının hesaplandığı, ayrıca davacı kurumun manevi tazminata da hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının tecavüzünün önlenmesine, 9.440,00 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın tespit tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 189,80 TL harcın temyiz eden davacıya iadesine, aşağıda yazılı bakiye 740,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 12.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay