“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada…Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/07/2013 gün ve 2011/148-2013/131 sayılı kararı onayan Daire’nin 24/03/2014 gün ve 2013/16294-2014/5704 sayılı kararı aleyhinde asıl davada davacı birleşen davada davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davaclının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, müvekkilinin…. Semtinde uzun yıllardan beri ürettiği çikolataları … olarak marka haline getirdiğini ve … sözcüğünü 29. ve 30. sınıflar tescil ettirdiğini, davalının ise 29, 30 ve 32 sınıflar … markasını tescil ettirdiğini, bu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiğini, çünkü müvekkilinin … ile özdeşleşen bir çikolata markası yarattığını, davalı tarafın tescil ettirdiği markanın, müvekkilinin …markasıyla iltibas yarattığını, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin söz konusu olduğunu, müvekkilinin bundan zarara uğradığını itibarının zedelendiğini ileri sürerek, davalı adına tescilli…. markasının hükümsüzlüğünü, davalının … …. ibaresini kullanmasının hukuka aykırı olduğunun tespitini ve bu kullanımın yasaklanmasını, şimdilik 1.000 TL maddi tazminat ile 5.000 TL manevi tazminatın avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş; birleşen davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı vekili, asıl davanın reddini istemiş, birleşen davasında ülkedeki şehir ve bölge adlarının tek başına marka olarak tescil edilemeyeceğini, müvekkilinin yıllardır … Çikolatacısı olarak tanındığını ve … Çikolatası denildiğinde müvekkilinin akla geldiğini, davalının müvekkilinin tanınmışlığından yararlanmak için kötü niyetli olarak markasını tescil ettirdiğini ileri sürerek, davalıya ait…. markasının hükümsüzlüğünü, 5.000 TL manevi, 10.000 TL maddi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl davanın reddine, birleşen davanın ise kısmen kabulü ile birleşen davada davalı adına tescilli 2000/09399 no’lu …. ibareli markanın, çikolatalar, çikolata ürünleri, çikolata veya şekerle kaplanmış ürünler, yılbaşı süsü olarak şekerli ve çikolatalı ürünler, çikolata esaslı içecekler emtiası bakımından hükümsüzlüğüne, bu emtianın tescil kapsamından çıkartılmasına, tescil belgesinde yazılı diğer ürünler yönünden hükümsüzlük talebinin ve tazminat taleplerinin reddine dair verilen kararın asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilince temyizi üzerine karar dairemizce onanmıştır.


Asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl davada davacı birleşen davada davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacı birleşen davada davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen asıl davada davacı birleşen davada davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 13/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay