“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 29/04/2014
NUMARASI : 2011/89-2014/49

Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 29/04/2014 tarih ve 2011/89-2014/49 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili ile yargılama sırasında müddeabihi devralan vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 27/10/2015 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan dahili davacı vekili Av. V. K. ile davalı-karşı davacı vekili Av. S. Y. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili, yabancı dil kursları işletme hakkına da sahip olan A. Kültür Derneği’nin 12.10.2001 tarihinde Eskişehir’de kurulduğunu ve A., A., K. D., İ. S. gibi şubeler açtığını, derneklerin ticari faaliyette bulunamaması nedeniyle müvekkilinin garantör olması amacıyla Amerikan Kültür Derneği adına A.Kültür Derneği İktisadi İşletmesi’nin kurulmasına öncülük ettiğini, sonrasında davacı adına 2004 30818 kod numarası ile “A. K. DERNEĞİ” ibaresini marka olarak tescil ettirdiğini, İ.İşletme Statüsüne kavuşan Derneğin, İktisadi İşletme adı altında Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak İ. Ş.’de Özel A. Kültür Derneği Yabancı Dil Kursu’nu faaliyete geçirdiğini, dava tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı onay işlemleri devam eden şubeler ile toplam 17’ye ulaşan bayilikleri ile A. Kültür Derneği Yabancı Dil Kursları’nın Türkiye’nin en büyük ve en çok bayisi bulunan yabancı dil kurusu olduğunu, buna rağmen 1954 yılından bu yana İzmir’de İngilizce öğrettiğini iddia eden Türk-A. Derneği’nin tanıtım ve reklamını yaptığı internet adresinin giriş sayfasında “A. Kültür Derneği” olarak bilinen İzmir-Amerikan Derneği İngilizce kurslarını 59 yılı aşkın süredir …. adresinde sürdürmektedir.”, “Ş.Y.” ibaresini kullanarak müvekkiline ait tescilli isminin haksız ve dayanaksız olarak kullandığını, “A. Kültür Derneği” isminin müvekkiline ait olup her anlamda öncelik hakkına sahip olduğunu ileri sürerek, davacı adına tescilli “A. K. DERNEĞİ” ibareli markanın davalı tarafın her türlü etiket, tabela, flama, tanıtım broşürleri, poşet, ambalaj, antetli kağıt, internet sayfaları ve her türlü yazılı ve sözlü basın-yayın araçları ile tanıtımlarında kullanmaktan men’i ile gerekirse imhasına, haksız rekabetin önlenmesine, şimdilik 1.000 TL maddi ve 75.000 TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili, müvekkilinin ve bunun paralelinde Ankara’da faaliyet gösteren Türk A.Derneği’nin 1950’li yıllarda A. ile T. arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle iki ülke dostluğunu ve kültür ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir grup T.ve A. tarafından kurulduğunu, müvekkili derneğin binasının bulunduğu arsanın dahi Amerikan Konsolosluğu tarafından bağışlandığını, müvekkilinin ve Ankara’da aynı paralelde faaliyet gösteren Türk A. Derneği’nin 50 yılı aşkın süre içerisinde gösterdiği çalışmaları sonucunda halk tarafından özelilikle lisan kursları yönünden yoğun bir talep ve ilgi ile karşılandığını, karşı tarafın yöneticilerinin kötü niyetli olarak müvekkilinin para, zaman, emek harcayarak halk nezdinde oluşturduğu itibarından haksız şekilde istifade etmek için dernek adı altında iltibas yaratarak, halkı yanıltacak şekilde “A. Kültür Derneği” adı ile bir dernek kurduğunu, şubeler açtığını ve “A. Kültür Derneği” ibaresini marka olarak tescil ettirdiğini, müvekkilinin internet adresindeki yazıların gerçeği yansıttığını savunarak, asıl davanın reddini istemiş, karşı dava ile de davacı-karşı davada davalı adına tescilli “A. Kültür Derneği” markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine, hüküm özetinin ilanına, karşı davalının “A. Kültür Derneği” adını ve markasını kullanması şeklindeki fiillerinin haksız rekabet olduğunun tespit ve men’ine, karşı davalının dernek adında yer alan “A. Kültür” ibaresinin kaldırılmasına, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, tüm dosya kapsamına göre; asıl davada davacıdan müddeabihi devralan A. Özel Eğitim Hiz. Bil. Don. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 2004/46534 sayılı 41.01 sınıfta tescilli bulunan “A. Kültür Derneği” ibareli markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkin edilmesine, 2004/30818 (markanın kısmi devrinden önceki tescil numarası) nolu davacı A. Kültür Derneği İktisadi İşletmesi adına kayıtlı markanın 16. ve 42. sınıflar bakımından hükümsüzlüğüne ilişkin mahkemece verilmiş olan 2007/54- 2008/57 sayılı karara yollama yapılmasına, dernek adından “Amerikan Kültür” ibaresinin çıkartılmasına ve haksız rekabete ilişkin karşı dava hakkında verilen karar hakkında yeniden hükme yer olmadığına, davacı A.Kültür Derneği İktisadi İşletmesi’nin markaya tecavüz ve haksız rekabet, tazminat davasının sabit olmaması nedeniyle reddine karar verilmiştir.


Kararı asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili ile yargılama sırasında müddeabihi devralan vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili ile yargılama sırasında müddeabihi devralan vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili ile yargılama sırasında müddeabihi devralan vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin mümeyyiz asıl davada davacı-karşı davalı ve müddeabihi devralandan alınıp, davalı-karşı davacı İ.. D..’ne verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacı-karşı davada davalı ile yargılama sırasında müddeabihi devralandan alınmasına, 28/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay