“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 04/06/2013
NUMARASI : 2012/82-2013/278

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/06/2013 gün ve 2012/82-2013/278 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/04/2014 gün ve 2014/320-2014/7747 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin TPE nezdinde tescilli 200/10974 ve 2003/24893 nolu “H.+şekil” ibareli markalarının bulunduğunu, davalı tarafa ait www…com adlı internet sitesinde “H.” yazı ve şekil markasının kullanıldığının İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2011/67 D.İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporu ile tespit edildiğini iddia ederek, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, men’ine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, “www…com” adlı internet sitesine erişimin engellenmesine, 556 sayılı KHK’nın 66/ b maddesi uyarınca 5.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 21.04.2014 tarihli kararı ile onanmıştır.


Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 14/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay